Ledsagning vid kollektivtrafik

Motion 2008/09:T427 av Betty Malmberg (m)

av Betty Malmberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om transportslagsövergripande och operatörsoberoende ledsagning och assistans.

Motivering

Ledsagning och assistans är en förutsättning för att många personer med nedsatt funktionsförmåga ska kunna resa i kollektivtrafiken. Europaparlamentets och rådets förordning, (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (järnvägspassagerarförordningen) som träder ikraft den 3 december 2009, är ett steg i rätt riktning för att uppnå en mer tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Likaså är regeringens utredning N 2008:3 om ny kollektivtrafiklag ett steg i rätt riktning genom att frågan om ledsagning och assistans tydligt lyfts fram. För att resenärens behov och förutsättningar ska stå i centrum för kollektivtrafiken gäller det att såväl tåg- som busstrafiken hittar ett system likt det som finns inom flyget. Det vill säga en operatörsoberoende ledsagning och assistans som fungerar. För att det ska fungera måste det också finnas ett telefonnummer för beställning av ledsagning och assistans som är gemensamt för hela landet. Finansieringen måste också lösas så att det inte belastar endast de resenärer som är i behov av assistansen.

Stockholm den 3 oktober 2008

Betty Malmberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)