Leksakers säkerhet

Motion 2011/12:C318 av Marianne Berg m.fl. (V)

av Marianne Berg m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär ett bättre skydd för såväl människor som miljö med inriktningen att skadliga ämnen helt bör förbjudas i barns leksaker.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i förordningsarbetet som följer efter lagstiftningen bör vinnlägga sig om en så vidsträckt tolkning av direktivet som möjligt i fråga om att skydda barns hälsa och miljön.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska ta initiativ till att inleda förhandlingar inom EU för att förbjuda skadliga kemikalier, metaller och doftämnen i leksaker.

Leksakers påverkan på människor och miljö

Vänsterpartiet har under lång tid verkat för att lyfta upp frågan om leksakers säkerhet högre på agendan. Få frågor är så viktiga för framtiden som att skydda våra barn från exponering av skadliga och farliga leksaker. År 2008 antog EU-parlamentet ett nytt leksaksdirektiv. När direktivet (2009/48/EG) var under utformning togs rapporten Leksaker – inte att leka med (den 10 oktober 2008) fram i EU-parlamentet för att visa på de brister som tidigare funnits i lagstiftningen. I regeringens proposition 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet gjordes vissa framsteg. Ett exempel är att man lyssnat på Vänsterpartiets krav att förbjuda vissa allergiframkallande doftämnen även om man fortfarande tillåter vissa restämnen. Att man inte totalförbjuder dessa ämnen visar på att man inte vågat gå tillräckligt långt.

Det är svårt att föreställa sig en förälder eller far- eller morförälder som skulle kunna acceptera skrivningar om att cancerframkallande- eller reproduktionsstörande material får förekomma ens i mindre mängder. Att doftämnen som kan ge livslånga men ska tillåtas som restämnen är också mycket svårt att förstå. För oss är det självklart att denna typ av substanser överhuvudtaget inte har i leksaker att göra.

Direktivet 2009/48/EG som ligger till grund för lagstiftningen och proposition 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet är ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv. Därmed får medlemsstaterna inte fatta beslut om åtgärder som ytterligare begränsar den fria rörligheten av leksaker utöver vad som föreskrivs i direktivet. Att den inre marknaden på detta sätt går före barns hälsa är djupt upprörande.

När nu direktivet är antaget finns det några möjligheter att förhålla sig till detta. Dels måste regeringen naturligtvis lägga all möda på att hitta så extensiva tolkningar som möjligt av direktivet för att skydda både barn och miljö. Dessutom bör regeringen göra allt för att finna möjligheter att hitta vägar för att gå utöver direktivet då så är nödvändigt. Slutligen bör regeringen snarast ta initiativ till att inleda förhandlingar där användandet av giftiga ämnen och andra farliga ämnen helt enkelt förbjuds i leksaker.

Vänsterpartiet delar här helt Naturskyddsföreningens och Kemikalieinspektionens remissynpunkter om att det inte bör finnas hinder för regeringen att bibehålla eller införa regler till skydd för miljön som går utöver vad direktivet föreskriver. Regeringen bör därför återkomma med förslag som innebär att vi bättre kan skydda såväl människor som miljö med inriktningen att skadliga ämnen helt bör förbjudas i barns leksaker. Detta bör ges regeringen till känna.

Därutöver är det viktigt att det redan i förordningsarbetet görs allt för att barn och miljö ska skyddas. Regeringen bör alltså vinnlägga sig om att tolka direktivet så extensivt som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta bör ges regeringen till känna.

Slutligen bör regeringen snarast ta initiativ för att åter lyfta fram frågor kring leksaker, miljö och säkerhet inom ramen för EU-samarbetet. Att frågan nyligen behandlats får inte vara en ursäkt för att inte skydda våra barn och vår miljö. Regeringen bör således snarast och med kraft arbeta för ett totalt förbud för skadliga kemikalier, metaller och doftämnen i leksaker. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2011

Marianne Berg (V)

Bengt Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Eva Olofsson (V)

Lena Olsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)