Livsmedelslaboratorier

Motion 2000/01:MJ541 av Per Erik Granström m.fl. (s)

av Per Erik Granström m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av den centraliserade laboratorieverksamheten.
Laboratorier för vatten- och
livsmedelsanalys
Vid årsskiftet slogs landets två största ackrediterade
laboratoriekedjor samman. Därefter köptes de av ett
holländskt företag och verkar nu under gemensamt namn.
Flera mindre laboratorier har också avvecklat sin decentraliserade
verksamhet för att koncentrera mikrobiologiska undersökningar och kemiska
analyser till ett fåtal orter i landet.
Flera allvarliga problem har uppmärksammats, vilka riskerar att försämra
kommunernas tillsynsverksamhet.
Några exempel :
- Lång leveranstid och brist på provtagningsmaterial.
- Långa transportvägar med transporttider och föranmälningskrav, som
försvårar hanteringen av provtagning vid exempelvis oanmälda
inspektioner.
- Analyssvarstiderna är mycket långa idag. Det är oacceptabelt att svarstiden
är månadslång på t.ex. mikrobiologiska undersökningar av bassängprov
och dricksvatten.
Det kan konstateras att Livsmedelsverkets rekommendationer
för tiden från provtagning till påbörjad analys inte
upprätthålls.
Borlänge kommun upplever att kvaliteten, tillförlitligheten, servicen och
effektiviteten har försämrats efter centraliseringen av laboratorierna. Eftersom
tillsynsverksamheten är en myndighetsutövning är det enligt vår mening ett
samhällsansvar att hög kvalitet och effektivitet garanteras vid
laboratorieanalys och kontroll av vatten/livsmedel.
Ett intressant och tänkbart utvecklingsalternativ för Dalarnas län, för att
bl.a. komma ifrån centraliseringsproblematiken, är att undersöka möjligheten
att etablera ett laboratorium knutet till Högskolan i Borlänge/Teknikdalen.
Mot denna bakgrund föreslår vi att regeringen skyndsamt utreder frågan
om en framtida laboratorieorganisation.

Stockholm den 3 oktober 2000
Barbro Hietala Nordlund (s)
Per Erik Granström (s)
Laila Bäck (s)
Bengt-Ola Ryttar (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)