Livstidsstraffet

Motion 2001/02:Ju231 av Kia Andreasson (mp)

av Kia Andreasson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen så att livstidsstraffet omvandlas till ett tidsbestämt straff.

Motivering

Antalet livstidsstraff har fyrdubblats de senaste tio åren. Fram till slutet av 80-talet beviljades den intagne nåd efter 6 år. Nåd innebar omvandling till tidsbestämt straff. Straffet blev i realiteten 14–16 år. Då tillämpades också halvtidsfrigivning, vilket gav ett livstidsstraff på 7–8 år, oavsett vilken regering som satt.

Från 90-talets början blev det en ändring. Tidsbestämning ägde rum efter 9–10 år, och strafftiden blev 17–18 år. Den senaste tidens utveckling har inneburit att tidsbestämning sker i mycket få fall och då efter 13–14 år. Den verkliga strafftiden ligger nu på 20–21 år.

Det kan konstateras att livstidsstraffet bestäms av regeringens inställning och det allmänna opinionsläget.

Miljöpartiet anser att livstidsstraffet ska omvandlas till tidsbestämt straff. Vi anser att domstolarna ska utdöma straff självständigt. Den dömande makten ska vara frikopplad från den regerande makten. Att få straff som inte är tidsbestämda strider mot den grundläggande straffrättsliga principen om rättvisa och förutsägbarhet.

Avskräckningseffekter finns inte, säger kriminologer. I kriminalvårdens skrift Med sikte på framtiden står i kapitlet om livstidsstraffet följande: Eftersom den som döms till livstids fängelse idag under en avsevärd tid får sväva i ovisshet om tidsbestämningen kan livstidsstraffet nu framstå som mer inhumant än tidigare. Straffet kan också uppfattas som mer inkonsekvent mot grundläggande straffrättsliga principer om rättvisa och förutsägbarhet.

Det är idag svårt att förutse hur långt ett livstidsstraff i praktiken kommer att bli. Det innebär att det kan bli mycket stor skillnad mellan det längsta tidsbestämda straffet för mord och livstids fängelse. Det är därför idag betydligt svårare för domstolen, som ska bestämma fängelsestraffets längd efter brottets straffvärde, att kunna förutse hur långt frihetsberövande en livstidsdom kan komma att innebära. Detta strider, som sagts flera gånger, mot de krav på förutsägbarhet, rättvisa och klarhet som enligt de senaste reformerna bör ställas på ett straffsystem.

Det finns även kriminalvårdsspecifika faktorer som talar för att livstidsstraffet bör avskaffas. Behandlingsinsatser på anstalten försvåras.

Stockholm den 26 september 2001

Kia Andreasson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)