Livsvillkor för kvinnor med skyddad identitet m.m.

Motion 2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. (V)

av Lena Olsson m.fl. (V)
V580

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta göra en översyn av livsvillkoren för de kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter i syfte att förbättra deras situation.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning av tillämpningen av ringa brott mot kontaktförbud.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med de skyddsförstärkande förslag som Folkbokföringsutredningen presenterade.1

1 Yrkande 3 hänvisat till SkU.

2Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet

Många av de problem som drabbar våldsutsatta kvinnor och barn är komplexa. Detta gäller särskilt de kvinnor och barn som tvingas leva under skyddad identitet. Inte sällan uppstår en rad problem i vardagslivet för dessa kvinnor som måste fly från närstående män. Det kan handla om att kvinnan alltid får förseningsavgifter då räkningarna kommer till hennes adress för sent eftersom posten vidarebefordras via Skatteverket. Det kan även vara svårt att hyra en lägenhet eller t.o.m. att skaffa ett betalkort för den kvinna som har skyddad identitet.

Myndigheterna har ofta svårigheter med att hantera frågor om skyddade personuppgifter. Det förekommer att myndigheter av okunskap bryter sekretessen så att den förföljande mannen får kännedom om var kvinnan och barnen befinner sig. Flera kvinnor vittnar om hur de tillsammans med sina barn tvingas flytta gång på gång samt hur påfrestande detta är, inte minst för barnen. Det finns exempel på barn som bytt namn så många gånger att de inte längre kommer ihåg vad de heter. Kvinnor som lever med skyddad identitet drabbas också ofta av ekonomiska problem. Misshandlade och förföljda kvinnors och barns rättigheter och möjligheter att leva ett drägligt liv ska inte hänga på en enskild handläggare. Detsamma gäller självklart personer som utsätts för våld i en samkönad relation. Regeringen bör vidta en översyn av livsvillkoren för de kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter i syfte att förbättra deras situation. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Den 1 oktober 2011 trädde nya bestämmelser om kontaktförbud i kraft. Vänsterpartiet har stött förslaget om att kontaktförbud ska kunna kombineras med elektronisk fotboja. Förhoppningen är att lagändringen kommer att leda till att kvinnor och barn som utsatts för närstående mäns våld slipper leva i skräck för att våldet ska upprepas.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i sitt regleringsbrev för 2012 fått i uppdrag att förbereda för ett kommande uppdrag om att följa upp och utvärdera reformen, vilket är utmärkt. Reformen har dessvärre inte kommit i bruk ännu på grund av problem vid upphandlingen. Vi beklagar djupt detta dröjsmål.

3Ringa brott mot kontaktförbud

Det har kommit oroväckande rapporter som bl.a. handlar om tillämpningen av kontaktförbudslagen vid överträdelse av kontaktförbud. Det har förekommit fall där skickande av hundratals sms bedömts som ett ringa brott och således inte varit straffbart. I samband med Brås kommande utredning, som nämns ovan, bör särskilt tillämpningen av ringa brott mot kontaktförbud utvärderas. Regeringen bör tillse att en utredning görs av tillämpningen av ringa brott mot kontaktförbud. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4Skyddad identitet

Redan i september 2009 presenterade Folkbokföringsutredningen sitt betänkande som bl.a. innehöll förslag om att införa en uppgift om skyddsbehov i folkbokföringsdatabasen samt att förstärka sekretessen i ärenden om kvarskrivning.

Regeringen har ännu inte tagit itu med denna viktiga fråga för våldsutsatta och förföljda personer, vilka oftast är kvinnor och barn. Det är nödvändigt att hanteringen av dessa frågor påskyndas så att otryggheten för dem som är hotade minskar och rättssäkerheten förbättras. Folkbokföringsutredningens iakttagelser och förslag borde kunna leda till konkreta åtgärder. Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med de skyddsförstärkande förslag som Folkbokföringsutredningen presenterade. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 12 september 2013

Lena Olsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lars Ohly (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-18
Yrkanden (3)