Lokalisering av krismyndighet

Motion 2007/08:Fö216 av Marie Engström (v)

av Marie Engström (v)
v678

Förslag till beslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering av en ny krismyndighet till Karlstad.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering av analysenheten.

Bakgrund

En utredning (SOU 2007:31) har föreslagit en ny myndighet med ett samlat ansvar vid kriser och olyckor. Man föreslår att lägga samman Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Det är positivt eftersom en samlad myndighet får bättre förutsättningar att samordna samhällets insatser vid kriser och olyckor. Stödet blir också effektivare mot de organ på regional och lokal nivå som har det samlade ansvaret vid kriser och olyckor.

Verksamheten vid den nya myndigheten föreslås ledas från Stockholm och ha enheter i Karlstad, Kristinehamn, Sollefteå, Revinge och Sandö. I Stockholm skall verksledning, stab, kommunikationsenhet, delar av Räddningsverket och den nuvarande analysenheten i Karlskoga finnas. I Karlstad placeras avdelningen för olyckor och kriser, tillsynsverksamhet och vissa administrativa funktioner. Nuvarande verksamhet i Karlskoga försvinner medan den nyligen etablerade internationella enheten i Kristinehamn lämnas oförändrad.

Placera den nya myndigheten i Karlstad

Den nya myndigheten blir en kunskapsmyndighet. Då är det viktigt att verksledning och huvudverksamheter är samlokaliserade. En samlokalisering ökar möjligheterna att på alla nivåer på ett bra sätt stödja arbetet vid stora olyckor och i krissituationer, därför borde den nya myndigheten lokaliseras till Karlstad. Ett viktigt skäl är att huvuddelen av den nya organisationen redan finns där.

Starka regionalpolitiska skäl talar också för att regionala centra som Karlstad måste få möjlighet att utveckla arbetsmarknaden och tillväxten i regionen. Det finns ett starkt behov av att ytterligare kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft till Värmland, myndighetslokalisering till Karlstad skulle underlätta detta betydligt. Det är också värt att notera att Värmland kan komma att bli en av de regioner som efter de senaste årens försvarsneddragningar får betydligt färre arbetstillfällen än vad som utlovats.

Vad som ovan anförts om lokalisering av ny krismyndighet till Karlstad bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Utveckla risk- och säkerhetsbältet

Ytterligare ett skäl som måste beaktas är det arbete med frågor kring risk och säkerhet som länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län tillsammans med Örebro, Karlskoga, Kristinehamns och Karlstads kommuner utvecklat under ett antal år. Det är ett projekt som drivs under namnet risk- och säkerhetsbältet och håller på att bli en stark regional profil. Samverkan finns också med universiteten i Karlstad och Örebro. Bildas en samlad myndighet för kriser och olyckor kan också forskningsuppdrag samordnas. I det sammanhanget är det viktigt att analysenheten i Karlskoga finns kvar som en viktig hörnsten i utvecklingen av risk- och säkerhetsbältet.

Vad som ovan anförts om lokalisering av analysenheten bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2007

Marie Engström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (2)