Lokalisering av Statens institutionsstyrelse till Skövde

Motion 1992/93:So311 av Birgitta Carlsson och Bengt Kindbom (c)

av Birgitta Carlsson och Bengt Kindbom (c)
I SOU 1992:18 ang tvångsvård i socialtjänsten föreslås
inrättande av en ny myndighet för ledning av de s k
tvångshemmen. Viktiga uppgifter är bl a att svara för
planering, samordning samt forskning och utveckling inom
området. Myndigheten bedöms omfatta ca 40 tjänster.
Skövde kommun har i skrivelse 1992-07-10 anmält
intresse som lokaliseringsort för myndigheten.
Kommunförbundet Skaraborg har vid styrelsemöte 1992-
09-25 uttalat sitt stöd för Skövde som lämplig
lokaliseringsort.
Vi vill närmare utveckla lokaliseringsförutsättningarna
enligt följande.
1. Bostads- och arbetsmarknad
Skövde är länets största kommun med över 48.000
invånare. Befolkningsutvecklingen är positiv med en
ökning kring 300--400 per år. Skövde har länets största
bostads- och arbetsmarknad med över 22.000 lägenheter
och nära 30.000 arbetstillfällen.
Bostadsmarknaden i Skövde är i balans med ett antal
lediga hyreslägenheter och bostadsrätter. AB
Skövdebostäder som förvaltar 4.000 lägenheter är ett av
landets mest framgångsrika bostadsföretag.
2. Geografiskt läge och kommunikationer
Skövde ligger vid västra stambanan mellan Stockholm
och Göteborg. Med dagens snabbtågsförbindelse går det att
nå Stockholm på två timmar och Göteborg på en timma.
Skövdes långsiktiga betydelse som kommunikationsort
befästs av SJ:s m fl satsning på Resecentrum Skövde som
binder samman det kollektiva resandet i länet, en satsning
på 100 Mkr.
Kommunen har genom satsningen på Skövde flygplats
ytterligare stärkt infrastrukturen. Idag sker flyg till Arlanda
och försök med en Köpenhamnslinje pågår.
I Skaraborgs län ligger Skövde centralt och det går att nå
alla delar av länet på ett snabbt och effektivt sätt.
Genom Skövdes goda kommunikationsläge går det lätt
att nå storstadsregionerna som har ett flertal av de
institutioner som Institutionsstyrelsen skall ha kontakt med.
3. Utbildning och forskning
Högskolan i Skövde och Vårdhögskolan svarar för ett
brett utbildningsutbud i dag. Den statliga högskolan tillkom
under 1970-talet och är under stark utveckling. Landstinget
i Skaraborg har inrättat en stiftelse för forskning och
utveckling med lokalisering i anslutning till högskolan.
I anslutning till högskolan i Skövde byggs ett
utvecklingscentrum upp, Kreativt Center. Dit skall
tjänsteföretag som har koppling till högskolan lokaliseras.
Etapp I är färdigställd, etapp II är under uppbyggnad.
4. Statlig verksamhet i Skaraborg
Genom riksdagsbeslut våren 1992 flyttas Skövdes enda
statliga ''regionskontor'' Milo Väst från Skövde till
Kristianstad. Inom det statliga området kan vidare noteras
nedläggning av F6, postens regionskontor, omorganisation
av skolverk och vägverk. Av dessa skäl blir frågan om
tillskott av annan statlig verksamhet av synnerlig vikt för
regionen.
Det är också väsentligt att funktioner som
Institutionsstyrelsen med inslag av forskning och utveckling
tillföres regionen som ett aktivt tillskott i länets egna
utvecklingssträvanden där högskolan utgör en bas. En
lokalisering till Skövde och Skaraborg bidrager därför
verksamt till infrastrukturuppbyggnaden i länet.
Institutionsvården är väl utbyggd i Skaraborgs län bl a
genom privata behandlingshem, Gudhemsgården och
Margaretelund.
5. Utvecklingsfrågor i Skövde kommun
Trots att såväl Skövde som länet starkt känner effekterna
av både konjunktur- och strukturförändringarna pågår ändå
ett offensivt utvecklingsarbete i syfte att bygga upp
infrastrukturen. Följande projekt kan nämnas:
a) Skövde Flygplats b) 
Högskolans utveckling i Skövde med 1.200 studenter c) 
Kårhus för studenterna i Skövde d) 
Utveckling av Kreativt Center vid högskolan e) 
Kulturhuset Oden med tillskott av länskonstmuseum
och dans-/samlingslokaler f) 
Länsteater g) 
Resecentrum (pågående arbete)
h) Volvos utvecklingssatsning i Skövde om 6 miljarder kr i) 
Två nybyggda golfbanor
Mycket har gjorts och görs genom lokala och regionala
insatser för att utveckla Skaraborg och Skövde, men det är
av stor betydelse att också staten tar ett ansvar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av Statens
institutionsstyrelse till Skövde.

Stockholm den 26 januari 1993

Birgitta Carlsson (c)

Bengt Kindbom (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)