Lönebidrag efter 65 års ålder

Motion 2011/12:A244 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)
S19008

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring av reglerna för lönebidrag så att dessa kan gälla fram till dess att man fyller 67 år.

Motivering

I Sverige har vi ett system där människor som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av nedsättning av arbetsförmågan kan generera ett lönebidrag som gör att arbetsgivarens kostnad för att ha denne anställd minskar. Detta system gör att tusental människor som annars skulle stå utanför arbetsmarknaden nu har en anställning där samma regler gäller som för alla andra anställda.

Problemet är att ett lönebidrag bara utgår till man fyllt 65 år. Därefter får arbetsgivaren stå för hela lönekostnaden. Detta kan ge stora problem för små ideella föreningar som kan få sina lönekostnader höjda med flera hundra procent. En annan aspekt är att det inte är troligt att någon vågar anställa en som är över 60 år med lönebidrag eftersom man kan få väldigt höga lönekostnader de sista två åren om denne väljer att jobba till 67.

Frågan om möjlighet att ha lönebidrag till man fyller 67 år har varit aktuell i riksdagen.

sedan lagen om anställningsskydd för tio år sedan ändrades så att man har rätt att stanna kvar i anställningen till dess man fyller 67 år. Då menade arbetsmarknadsutskottet och riksdagen att en anvisning för en person som fyllt 65 år i allmänhet inte var motiverad, vilket dock inte skulle utesluta möjligheten till detta. Frågan har sedan dess tagits upp vid ett flertal tillfällen. Vid behandlingen av budgetpropositionen för 2009 redovisade regeringen sin syn i frågan. Regeringen ansåg att vem som ska ha rätt till ett arbetsmarknadspolitiskt program måste bedömas utifrån det övergripande målet att bryta utanförskapet för dem som står längst från arbetsmarknaden och att de arbetsmarknadspolitiska resurserna i första hand ska riktas till dessa arbetssökande. Regeringen ansåg att lönebidragsanställda inte normalt tillhör denna grupp.

Mycket talar för att vi i framtiden behöver arbeta längre än i dag. Det finns därför anledning att ompröva tidigare beslut och öppna upp möjligheten att ge lönebidrag även till personer som är över 65 år.

Stockholm den 21 september 2011

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)