Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats AB

Motion 2006/07:T308 av Staffan Anger (m)

av Staffan Anger (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Luftfartsverket kvarstår med aktieandelar i Västerås Flygplats AB.

Motivering

Västerås Flygplats AB ägs av Västerås stad till 60 procent och Luftfartsverket till 40 procent. Företaget driver Västerås flygplats som är en viktig flygplats för befolkningen och näringslivet i Västmanland och norra Södermanland.

Landningsbanan är tillräckligt stor att landa och starta på med alla flygplanstyper. För närvarande trafikerar man Köpenhamn och London, jämte flyg för charterresor till Medelhavet.

Ryanair lägger ned linjen till London i slutet av oktober men återupprättar den i mars 2007. I februari 2007 tillkommer en ny Ryanairlinje till Dublin i Irland.

Västerås Flygplats AB förlorade 23,5 miljoner kronor under 2006 och man håller på att rekonstruera företaget med nytt kapital. Ny styrelse är utsedd med en erfaren industriman som styrelseordförande, kostnader dras ned i bolaget och personal sägs upp. Man arbetar med flera nya initiativ på marknaden, nya linjer till olika länder samt fler charterlinjer. Det är naturligtvis viktigt att Luftfartsverket i detta läge kvarstår som aktieägare i företaget och ger det stöd i styrelsen som behövs för att skapa en bättre verksamhet i Västerås Flygplats AB.

Stockholm den 26 oktober 2006

Staffan Anger (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)