Lugn och ro i skolan

Motion 2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)

av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör fokusera mer på trygghet och studiero i sina utvärderingar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka inslaget av ledarskap i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska administrationen för lärare särskilt vad avser möjligheten att använda sanktioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan är främst av allt en plats för lärande, men för eleverna är skolan också en arbetsplats och en social arena där relationer och konflikter ömsesidigt uppstår. Oro och stök i klassrummet under lektionstid bidrar i dag till en minskad kunskapsinhämtning hos eleverna. Det kan handla om allt från direkt oordning till mobiltelefoner som stjäl uppmärksamhet från undervisningen.

Lärarnas Riksförbund har genomfört en undersökning där de frågat 1 250 lärare om hur de upplever studieron i skolan. Resultaten är oroväckande. Nästan nio av tio lärare i låg- och mellanstadiet uppger att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla studiero. I högstadiet och gymnasiet är den stora utmaningen sen ankomst och att eleverna inte har med sig sina skolböcker och annat studiemateriel till lektionerna.

För att alla elever ska garanteras studiero i skolan krävs att frågan tas på allvar. Vi ser tre nödvändiga reformer för att få mer lugn och ro i klassrummen.

Mer tyngd på trygghet och studiero i Skolinspektionens utvärderingar

Alla som vistas i skolan måste kunna känna trygghet i verksamhetens säkerhet, kvalitet och pedagogiska nivå. I de fall där någonting brister måste krav ställas på att det åtgärdas. I dag är trygghet och studiero ett av de vanligaste områdena där skolorna har brister i Skolinspektionens utvärderingar. För att vända utvecklingen måste större tyngd läggas på att utvärdera just detta.

Ledarskap i lärarutbildningen

Läraren och lärarens ledarskap är viktigt för att garantera en god skolmiljö där kunskap står i centrum.  Genom att undervisningen handlar mer om klassrumsmiljön och hur man hanterar den som lärare kommer läraren kunna hantera de situationer som uppstår på ett bättre sätt.

Minska administrationen kring lärarnas sanktionsmöjligheter

Lärarna har i dag långtgående sanktionsmöjligheter men undviker gärna att använda sig av dem. Detta till stor del tack vare att de omges av omfattande administration. För att bidra till mer lugn och ro i klassrummet måste det enklare för lärarna att använda sig av de sanktionsmöjligheter som ställs upp i skollagen.

Christian Holm Barenfeld (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)