Luleälvens framtid

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Luleälvens framtid och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Luleälven är en av landets mest tuktade älvar. Älven kan därför betraktas som död. Det finns inga möjligheter för laxen att vandra upp i älven och alla lekbottnar är torrlagda. När EU:s vattendirektiv nu skall tillämpas i svensk lag så vore det på sin plats att direktivets ambitioner blev styrande även för Luleälvens förvaltning. Det finns exempel på att man med ett, i sammanhanget, väldigt litet fritt flöde kan skapa såväl lekbottnar som vandringsvägar.

Förslag till beslut

Staten äger genom sitt företag Vattenfall samtliga kraftverk och regleringsdammar i Luleälven och har därför full förfoganderätt över hur älven skall förvaltas. Självklart skall EU:s vattendirektiv inte bli ett verkningslöst papper utan ett dokument som har tydlig påverkan. Det är därför rimligt att regeringen beslutar om de åtgärder som erfordras för att Luleälven skall förvaltas på ett sätt som är i överrensstämmelse med den europeiska miljölagstiftningen. Riksdagen bör ge regeringen till känna denna ståndpunkt som sin egen.

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)