Mälarsjöfarten

Motion 1992/93:T620 av Hugo Bergdahl (fp) och Birger Andersson (c)

av Hugo Bergdahl (fp) och Birger Andersson (c)
Västmanland är ett av landets mest
genomindustrialiserade län. Näringslivets sammansättning i
Västmanland är av sådan art att den kräver goda
kommunikationer. Sjötransporter ger miljömässiga
fördelar genom att övrig trafik avlastas.
Säkerhetsaspekterna och miljöskyddet på sjön måste
givetvis vara tillgodosedda. En väl fungerande sjöfart, bl.a.
till och från Västerås och Köpings hamnar, är av stor
betydelse. För att förstärka konkurrenskraften för
näringslivet och underlätta för den yrkesmässiga sjöfarten i
Mälaren bildades i början av 1960-talet den s.k.
Mälarledskommittén med representanter för stora
transportköpare, speditionsföretag, hamnar, kanalverket,
landstinget och länsstyrelsen i Västmanlands län.
Kommitténs målsättning för sjöfarten till
Mälarhamnarna är att den ska ha samma förutsättningar
som sjöfarten till motsvarande hamnar vid kusten som t.ex.
Gävle, Norrköping och Oxelösund. Södertälje kanal är
därvid en betydande flaskhals för Mälarsjöfarten. Vi vill
nämna att farlederna till Västerås och Köping redan under
1970-talet och till Bålsta något senare fördjupades av
Mälarintressenterna för att tillåta trafik med 7,0 meters
djupgående. Om de senaste föreslagna fördjupningarna och
breddningarna av kanalen genomförs innebär detta
omedelbart förbättringar i form av lägre fraktkostnader för
företagen och stora miljövinster för samhället genom färre
fartygsrörelser med större och säkrare tonnage på Mälaren.
Det bör särskilt understrykas att Mälaren spelar en viktig
roll för vattenförsörjningen och att den dessutom är ett
viktigt rekreationsområde i en tätbefolkad region. Om inte
Mälarsjöfartens konkurrensförmåga förstärks kan det på
sikt finnas risk att en större del av transporter till
Mälarregionen sker med lastbilar efter omlastning i
kusthamnar. Detta medför ytterligare negativa effekter för
miljön.
I det korta perspektivet är Mälarledskommitténs
målsättning för Mälarsjöfarten att kommitténs tidigare
redovisade förslag till begränsad utbyggnad av Södertälje
kanal genomförs. Detta förslag innebär att fartyg upp till 10
500--12 000 ton dw beroende på fartygskonstruktion kan
trafikera Mälaren jämfört med ca 7 000 ton dw i dag.
En utveckling av Mälarsjöfarten påverkar inte bara
utvecklingen i västra Mälardalen. Sjöfarten på Mälaren har
sedan länge haft och har fortfarande stor betydelse för
industrins utveckling i Bergslagen.
Transporterna av bulkvaror är ca 80 % av den totala
volymen för Mälarsjöfarten. Detta relativt lågvärdiga gods
är mest känsligt för transportkostnader och skulle därför
mest gynnas av om större och effektivare tonnage kunde
användas inom Mälarsjöfarten genom en utveckling i
enlighet med Mälarledskommitténs målsättningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utveckling av Mälarsjöfarten.

Stockholm den 21 januari 1993

Hugo Bergdahl (fp)

Birger Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)