Människohandel för sexuella ändamål

Motion 2000/01:Ju731 av Catherine Persson (s)

av Catherine Persson (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om handel med människor för sexuella ändamål.
Motivering
Upprörande är att både barn och kvinnor på olika sätt luras och utnyttjas
för sexuella tjänster. Det förekommer att både barn och kvinnor i
Östeuropa kidnappas för att arbeta på bordeller i Västeuropa. I en del fall
lockas unga kvinnor till Sverige med löfte om att få arbeta t.ex. som au
pair. I stället väntar en hallick som chef och ett "arbete" som prostituerad.
En annan variant kan vara att kvinnan är prostituerad i sitt eget hemland,
men lockas till Sverige med erbjudande om ett "riktigt" arbete. När
kvinnan sedan väl är i Sverige har hon blivit lurad och är helt enkelt
"rekryterad" som prostituerad rent allmänt eller till en speciell man för att
leva i en påtvingad relation med denne. Kvinnor och barn är i dessa
sammanhang en handelsvara. I samtliga fall befinner sig de drabbade
barnen och kvinnorna i mycket svåra situationer och i stark
beroendeställning till dem som lockat hit dem.
Människohandel för sexuella ändamål kan, beroende av förhållandena i det
enskilda fallet, medföra ansvar enligt flera straffbestämmelser. Det kan vara
fråga om människorov eller olaga frihetsberövande eller om försättande i
nödläge. Enligt den sistnämnda bestämmelsen, som bl.a. tar sikte på
prostitution, är det straffbart att förmå någon att bege sig till eller stanna
kvar
på utrikes ort, om det kan befaras att personen där kan bli utnyttjad för
tillfälliga sexuella förbindelser. Det kan också vara fråga om försök eller
förberedelse till koppleri. Även brott mot utlänningslagen kan bli aktuellt. Det
finns emellertid inte något särskilt brott som enbart tar sikte på handel med
människor för sexuella ändamål.
Regeringen har genom översyn av lagstiftningen om sexualbrott tagit ini-
tiativ till att utröna om ytterligare brottsrubricering är nödvändig. Det är
mycket bra. Vid ställningstagande till kommitténs förslag bör regeringen
införa särskilt brott som tar sikte på handel med människor för sexuella
ändamål. Regeringen bör också överväga högre straffsatser för alla typer av
brott vid handel med människor.
Handel med människor för sexuella ändamål har uppmärksammats i flera
internationella fora - EU, Europarådet och FN. Det pågår insatser på många
områden för att förhindra problemet. Trots detta känns det som om det inte
räcker - människor far fortfarande illa på ett vidrigt sätt. Regeringen bör
därför arbeta aktivt med frågan under Sveriges ordförandeskap i EU.

Stockholm den 4 oktober 2000
Catherine Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)