med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling

Motion 1997/98:Fi69 av Jan Backman (m)

av Jan Backman (m)

Riksdagens revisorer har enligt sin Rapport 1997/98:3 Offentlig upphandling, funnit en rad oklarheter i den nuvarande regleringen av offentlig upphandling. Man förutsätter att en samlad och övergripande översyn av reglerna för offentlig upphandling genomförs. Då bör också frågan om det undantag från lagen om offentlig upphandling som införts i lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 kap, 11 och 13 §§ ånyo prövas. Undantaget gäller t.ex. de arkeologiska undersökningar som kan behöva genomföras i samband med en infrastrukturexploatering om den kan antas beröra en fast fornlämning.

Sedan undantaget infördes har den fortsatta utvecklingen inom EU visat att sådana undersökningar med stor sannolikhet inryms i de EG-direktiv som berör offentlig upphandling av tjänster. I bilagan till LOU anges under Avdelning B, punkt 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet. Regeringen bör pröva om de arkeologiska undersökningarna ryms under denna rubrik eller på något annat sätt kan inordnas under lagen om offentlig upphandling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en prövning av lagen om offentlig upphandlings tillämpbarhet på arkeologiska undersökningar

Stockholm den 8 maj 1998

Jan Backman (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-05-20 Bordläggning: 1998-05-25 Hänvisning: 1998-05-26
Yrkanden (2)