med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling

Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)
Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt
hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5
miljarder kronor under perioden 1998-2002, inte har fallit väl ut. Som
Riksrevisionsverket (RRV) tidigare har konstaterat, finner även
riksdagens revisorer åtskilliga brister i de statliga bidragen till lokala
investeringsprogram, både när det gäller hittills uppnådda resultat och det
sätt på vilket bidragen har administrerats.
Moderata samlingspartiet har redan tidigare avvisat detta stöd, som vi
befarade skulle innebära ökad byråkrati, snedvriden konkurrens, dyra
felinvesteringar och allmänt slöseri med skattemedel. Av RRV:s rapport kan
konstateras att våra farhågor till stor del besannats. RRV finner bland annat
att de förväntade miljöeffekterna många gånger har överskattats, att
kommunerna tycks söka bidrag snarare för att möjligheten finns än för att
lösa lokala miljöproblem, att programmen inte varit anpassade för
nytänkande och innovationer och att projektens beräknade sysselsättnings-
effekter har överstigit det verkliga utfallet. Vidare konstaterar man att någon
bedömning av om bidragen kan tänkas ha konkurrenssnedvridande effekter
inte har gjorts och att detta riskerar att störa den marknadsdrivna miljö-
anpassningen, samt att Miljödepartementet kommer att behöva avsätta
ytterligare resurser för att kunna hantera programmen i framtiden.
Riksdagens revisorer bygger nu på kritiken ytterligare. En oklar målbild
och risken att ett stöd baserat på lokala och regionala miljömål kan leda till
att strävanden mot nationella miljömål försvåras är ett par punkter som
uppmärksammas av revisorerna.
Riksdagens revisorer kommer med ett antal förslag som bland annat är
avsedda att åtgärda vissa brister i administrationen av stödet och
kommunernas redovisning av genomförda projekt. Många av de brister som
såväl RRV som Riksdagens revisorer har pekat på kan emellertid antas
kvarstå på grund av inneboende svagheter i detta slags stöd. Moderata
samlingspartiet menar att de grundläggande problem som nästan alltid följer
med denna typ av statliga stöd, nämligen ökad byråkrati, konkurrensproblem,
felinvesteringar och felanvända skattemedel, även fortsättningsvis kan antas
kvarstå. Vi upprepar därför vårt tidigare krav att det statliga stödet till
lokala
investeringsprogram för ekologisk hållbarhet skall avskaffas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om stödet till lokala investeringsprogram för
ekologisk hållbarhet.

Stockholm den 9 november 1999
Knut Billing (m)
Sten Andersson (m)
Inga Berggren (m)
Carl-Erik Skårman (m)
Ewa Thalén Finné (m)
Gunnar Axén (m)
Anna Lilliehöök (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-11-10 Bordläggning: 1999-11-15 Hänvisning: 1999-11-16
Yrkanden (2)