med anledning av förs. 2000/01:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 m.m.

Motion 2000/01:Fi15 av Bengt-Ola Ryttar (s)

av Bengt-Ola Ryttar (s)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att Riksbanken förutom de 20 miljarder kronor i extra
inleverans som föreslås av riksbanksfullmäktige inlevererar ytterligare 20
miljarder kronor till statsverket.
2. Riksdagen begär att frågan om Riksbankens inleveranser till statsverket
utreds utifrån de förutsättningar som råder i dag.
Motivering
Efter den ekonomiska krisen i november 1992 har Sverige flytande
valutakurs. Detta har varit en mycket framgångsrik valutapolitik.
Nuvarande ordning har tillåtit hög tillväxt utan att inflationen har tagit
fart.
När Riksbanken tillämpade fast växelkurs ansågs det naturligt att banken
hade en rejäl valutareserv även om det kan ifrågasättas om
stödköpsmöjligheten är ett effektivt och ekonomiskt försvarbart sätt att hävda
den fasta växelkursen. Vissa beräkningar säger att växlingsförlusterna vid
kronförsvaret 1992 uppgick till 38 miljarder kronor. Illusionen att kursen
skulle kunna hävdas genom stödköp i en ekonomi i fritt fall och med fri
rörlighet för kapitalet ledde snarare till att krisen blev djupare och
skadligare
för samhällsekonomin än vad annars skulle varit fallet. ECB:s stödköp av
euron visar att effekterna inte är bestående.
Mot denna bakgrund är det uppenbart att Riksbanken med nuvarande
riksbankslag och i avsaknad av växelkursmål inte är i behov av de dryga 200
miljarder kronor som man nu disponerar.
Den enda tänkbara invändningen är att ett eventuellt framtida medlemskap
i EMU fördragsmässigt kräver fast kurspolitik under ERM under två år. I ett
sådant läge kan det argumenteras för en stor valutareserv, men erfarenheterna
från 1992 och dagens system utesluter ett ERM-medlemskap. Skulle svenska
folket bestämma sig för att gå med i EMU kommer detta att på politiska
grunder vara möjligt utan ERM-medlemskap.
Därför bör ytterligare 20 miljarder kronor överföras till statskassan i
avvaktan på att riktlinjerna för Riksbankens inleveranser till statsverket
utreds.

Stockholm den 5 mars 2001
Bengt-Ola Ryttar (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-03-08 Granskning: 2001-03-09 Bordläggning: 2001-03-09 Hänvisningsförslag: 2001-03-13 Hänvisning: 2001-03-13
Yrkanden (6)