med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K9 av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan (MP)

av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen antar 13 kap. 1 § sista stycket lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i den lydelse som framgår av motionen.

  2. Riksdagen antar 13 a kap. 1 § sista stycket lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i den lydelse som framgår av motionen.

Motivering

Riksdagsstyrelsen har lämnat ett förslag om nytt omställningsstöd för riksdagens ledamöter som Miljöpartiet de gröna huvudsakligen ställer sig bakom. När det gäller frågan om vilka riksdagsledamöter stöd för övergång till förvärvsarbete, inkomstgaranti och efterlevandeskydd (13 kap.) samt omställningsstöd och efterlevandeskydd (13 a kap.) ska utbetalas till, har vi dock en annan inställning än styrelsen. Vi anser nämligen att ersättningarna ska gälla lika för alla riksdagsledamöter fr.o.m. hösten 2014, såväl de som då inväljs till riksdagen för första gången, som de som är invalda sedan tidigare. Det är inte rimligt att riksdagens ledamöter delas in i grupper som får bättre eller sämre ersättningar än andra, utan vi anser att samtliga ledamöter ska ha likadana ersättningssystem.

Vi anser mot den bakgrunden att 13 kap. om stöd för övergång till förvärvsarbete, inkomstgaranti och efterlevandeskydd i den delen som rör 1 § sista stycket, ska ha följande lydelse: Bestämmelserna gäller de ledamöter som har lämnat riksdagen före valet 2014.

13 a kap. 1 § sista stycket i riksdagsstyrelsens förslag föreslås ha följande lydelse: Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ledamöter som väljs in i riksdagen genom valet 2014 eller som inträder senare i riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Peter Eriksson (MP)

Mehmet Kaplan (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-06-25 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28
Yrkanden (2)