med anledning av prop. 1988/89:114 om allmänna

Motion 1988/89:K13 av Anders Björck m.fl. (m)

av Anders Björck m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89:K13

av Anders Björck m.fl. (m)

med anledning av prop. 1988/89:114 om allmänna

helgdagar

I propositionen föreslås att de spridda bestämmelser som för närvarande
reglerar allmänna helgdagar ersätts med en ny lag i ämnet. Av propositionen
framgår att nationaldagen den 6 juni inte skall vara allmän helgdag.

1982 antog riksdagen en ny lag om Sveriges flagga, och i anslutning härtill
utfärdade regeringen föreskrifter om de allmänna flaggdagarna av vilka
nationaldagen/svenska flaggans dag är en. Genom denna åtgärd fick
nationaldagen en författningsmässig reglering.

Nationaldagen har under senare år kommit att uppfattas som en nationell
högtidsdag. Det kan knappast råda någon tvekan om att en majoritet av
medborgarna hyser uppfattningen att nationaldagen bör vara allmän helgdag.
Mot en sådan förändring talar att arbetstiden skulle ytterligare minska.
Från nationalekonomisk synpunkt är detta en olycklig utveckling. Enligt vår
uppfattning måste emellertid intresset av att nationaldagen blir allmän
helgdag väga tungt. Riksdagen bör därför fatta beslut med sådan innebörd.
Samtidigt bör undersökas om någon av de existerande helgdagarna kan utgå
eller flyttas. Riksdagen bör därför uppdra åt regeringen att överväga om
detta är möjligt och återkomma till riksdagen med förslag i saken.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar att nationaldagen den 6 juni skall göras till

2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om möjligheten
att avskaffa eller flytta någon nu existerande helgdag.

Stockholm den 3 april 1989

Anders Björck (m)

helgdag.

Hans Nyhage (m)

Birger Hagård (m)

Elisabeth Fleetwood (m)

Göran Ericsson (m)

Stig Bertilsson (m)

Göran Astrand (m)

4

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-04-03 Bordläggning: 1989-04-04 Hänvisning: 1989-04-05
Yrkanden (4)