med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

Motion 1988/89:A11 av Sonja Rembo m. fl. (m)

av Sonja Rembo m. fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:A11

av Sonja Rembo m. fl. (m)

med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag
om tilläggsbudget II till statsbudgeten för
budgetåret 1988/89

Regeringen aviserar i propositionen förändringar av organisationen av de
regionala skyddsombuden. Dessa förändringar innebär bl.a. att de fackliga
organisationerna erhåller anslag från arbetsmiljöfonden för att ordna verksamhet
med regionala skyddsombud.

Arbetet med att skapa bättre arbetsmiljö är viktigt. Det arbete som företagens
arbetsmiljöansvariga och de fackliga skyddsombuden utför är betydelsefullt
och har i hög utsträckning bidragit till att förbättra arbetsmiljön.
De regionala skyddsombuden skall stödja arbetet på mindre arbetsplatser
där normalt varken arbetsgivaren eller de fackliga organisationerna förmår
vidmakthålla en lika ambitiös skyddsorganisation som vid större företag.

I arbetet med att minska arbetsmiljöproblemen har skyddsombuden en
viktig roll. Systemet med regionala skyddsombud har dock aldrig utvärderats
ordentligt. Innan regler för deras tillsättande och finansiering ändras
bör hela systemet med skyddsombud, inklusive de regionala skyddsombuden
utvärderas. Den nu sittande arbetsmiljökommissionen bör få i uppdrag
att göra en dylik översyn.

Det är också angeläget att arbetsmiljöfondens uppgifter granskas. Redan
i dagens läge är fondens utgifter större än dess inkomster. Det kan med
regeringens förslag finnas en risk för att allt större kostnader belastar arbetsmiljöfonden.
Avgifterna till fonden har i dagens läge ingen koppling till
arbetsmiljöproblemen vid de enskilda företagen.

Regeringens aviserade förslag till fördelning av budgetramen för regionala
skyddsombud uppvisar en anmärkningsvärd fördelning mellan centralorganisationerna.
Huvuddelen av verksamheten med regionala skyddsombud
sker för närvarande inom LO:s medlemsförbund. Det finns anledning
att framhålla att med anledning av den ökade uppmärksamhet som nu
riktas mot s.k. psyko-sociala arbetsmiljöproblem vikten av att de övriga
fackliga organisationerna inte missgynnas. Regeringens förslag innebär en
risk att den nu föreslagna fördelningen i framtiden skulle kunna bli permanent.

Dagens system bygger på att yrkesinspektionen prövar om det är motiverat
att inrätta ett regionalt skyddsombud. Denna prövning har dock till stor
del varit av formell karaktär. Trots rent administrativa nackdelar som detta
system medfört skulle det likväl kunna finnas vissa fördelar med en prövning
från yrkesinpektionens sida vid tillsättning av regionala skyddsom

Mot. 1988/89
All

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförs angående tillsättande av regionala skyddsombud,

2. att riksdagen hos regeringen begär tilläggsdirektiv till arbetsmiljökommissionen
i enlighet med vad som i motionen anförs.

Stockholm den 10 april 1989

bud. Det är viktigt att de som får förtroendet att vara regionala skyddsombud
har goda kunskaper och att de på ett effektivt sätt kan arbeta för en
bättre arbetsmiljö.

Den sittande arbetsmiljökommissionen bör belysa även denna aspekt.

Sonja Rembo (m)
Anders G Högmark (m)
Mona Saint Cyr (m)
Erik Holmkvist (m)

Ulf Melin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)
Lars Ahlström (m)

9

Svenskt Tryck Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-04-10 Bordläggning: 1989-04-11 Hänvisning: 1989-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)