med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

Motion 1989/90:Sk71 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Sk71

av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

med anledning av prop. 1989/90:110
Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

För att främja samarbete inom forskningen gäller för närvarande regler som
innebär att utländska gästforskare åtnjuter viss skattelättnad för den tid de
vistas i Sverige.

Regeringen föreslår nu att den särskilda skattelättnaden för utländska
forskare, som innebär att endast 70 % av lönen är skattepliktig, slopas. Förslaget
berör inte den skattefrihet som gäller för kostnadsersättningar.

Svensk forskning måste för att hålla hög internationell standard bedrivas
i nära samarbete med utländska forskare. Avsevärda belopp satsas på samverkan
över gränserna. Svenska forskare har goda kontakter med omvärlden.

Att kunna ta emot utländska gästforskare har stor betydelse i det internationella
samarbetet. Gästforskarnas vistelse vid svenska forskningsinstitutioner
är av stort värde inte bara för forskningen utan också för grundutbildningen.

Den ökade samverkan bl.a. inom den europeiska gemenskapen gör det
angeläget för Sverige att kraftigt öka utbytet på forskningsområdet.

Redan idag är svårigheterna att erbjuda gästforskare attraktiva arbetsoch
utkomstmöjligheter betydande. Antalet gästforskare skulle behöva öka
väsentligt.

Det är angeläget att villkoren för gästforskare är sådana att det framstår
som attraktivt att för en tid arbeta i Sverige. Marknaden för forskare är i hög
grad internationell, och vid ett högt skatteuttag finns risk att forskare väljer
andra länder än Sverige för sin utlandsbaserade verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående finner vi det olyckligt att ta bort den skattefrihet
för 30 % av inkomsten som utländska forskare nu åtnjuter. Det är en
åtgärd som, enligt vår mening, kommer att få negativa konsekvenser för
svensk forskning och som går i helt fel riktning.

Hemställan Mot. 1989/90

Sk71

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen avslår regeringens förslag om borttagande av skattefriheten
för utländska gästforskare.

Stockholm den 2 maj 1990

Ann-Cathrine Haglund (m)

Birgitta Rydle (m) Birger Hagård (m)

Ulf Melin (m) Hans Dau (m)

Birgit Henriksson (m) Rune Rydén (m)

Göran Allmér (m) Elisabeth Fleetwood (m)

8

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-05-02 Bordläggning: 1990-05-03 Hänvisning: 1990-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)