med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

Motion 1989/90:Jo81 av Anders G Högmark och Ulf Melin (båda m)

av Anders G Högmark och Ulf Melin (båda m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Jo81

av Anders G Högmark och Ulf Melin (båda m)

med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

Livsmedelspolitiken Jo81-84

En omläggning av jordbrukspolitiken som den presenteras i regeringens proposition
1989/90:146 rymmer såväl hot som möjligheter för det sydsvenska
jordbruket.

Det bör med en gradvis avreglering av jordbruket finnas bättre förutsättningar
för driftiga jordbrukare att i delvis nya banor utveckla olika affärsidéer
med de areella näringarna som bas. Tveklöst kommer också en omställning
gynna de mest rationella och utvecklingsinriktade jordbruksföretagen.

Den press som näringen tveklöst kommer att känna kan och bör också
kunna stimulera till att nya, okonventionella idéer kommer fram och prövas.

Det är angeläget att denna utveckling och dessa initiativ på skilda sätt stimuleras
och aktivt befrämjas på ett framsynt och generöst sätt. Det bör ges
regeringen till känna.

Med en så genomgripande och framför allt så snabb omställning som regeringen
föreslår finns dock överhängande risk för icke önskvärda effekter på
landskapsomvandling, miljöeffekter, mindre orters och landsbygdens utveckling.

Det finns t.ex. en överhängande risk för att den traditionellt omfattande
animalieproduktionen flyttas från Sydsveriges ”skogs- och mellanbygder” ut
på ”slätten”. En sådan utveckling skulle frigöra omfattande arealer. Risken
är uppenbar att dessa kommer att aktivt eller passivt beskogas. Långsiktigt
innebär detta en genomgripande landskapsomvandling som hotar betydande
miljövärden samt innebär en betydande avflyttning från Sydsveriges landsbygd,
vilken svårligen kan accepteras.

En omläggning av jordbrukspolitiken måste ske långsiktigt och på i övrigt
rimliga villkor för näringen, dess utövare och hela den svenska landsbygden.

Det är då nödvändigt att anlägga ett vidare helhetsperspektiv på de areella
näringarnas utveckling och villkoren för boende och företagande på landsbygden.

Moderata samlingspartiet har utförligt redovisat detta i andra sammanhang
bl.a. i en omfattande partimotion om ”en levande landsbygd
1989/90:Jo268” där landsbygdsfrågorna i hela sin vidd belyses.

Utan en sådan helhetssyn och utan en lång rad sådana förslag till åtgärder
inom bl.a. skatte- och trafikpolitikens område, riskerar regeringens förslag

1 Riksdagen 1989/90. 3 sami. NrJo81-84

till ny jordbrukspolitik att få utomordentligt allvarliga effekter på den syd- Mot. 1989/90
svenska landsbygden. J08I

Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om insatser för att stödja och stimulera nya initiativ och
idéer inom de areella näringarna,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av en helhetssyn för att klara en långsiktigt
positiv omställning av det sydsvenska jordbruket i syfte att säkerställa
enskilda människors välfärd, en levande landsbygd och ett bibehållet
öppet kulturlandskap.

Stockholm den 8 maj 1990

Anders G Högmark (m) Ulf Melin (m)

2

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-05-08 Bordläggning: 1990-05-10 Hänvisning: 1990-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)