med anledning av prop. 1990/91:178 Överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.

Motion 1990/91:Ub199 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)
Förslaget innebär att uppgiften att fördela statsbidrag till
folkhögskolor och studieförbund överförs till ett nybildat
folkbildningsråd.
Vi har i vår motion 1990/91:Ub109 redovisat vår
uppfattning om fördelningen av statsbidrag till
folkbildningen. Vi anser att tanken att låta
folkbildningsorganisationerna vara självstyrande är riktig.
Att de berörda själva bildar de samarbetsorgan som behövs
förhindrar framväxten av ytterligare byråkrati.
I vår motion konstaterade vi att ett folkbildningsråd
innebär att ytterligare en central organisation skapas för
folkbildningen. Vi framhöll att Folkbildningsförbundet är
väl etablerat och att det med små förändringar kan vara det
forum som får förtroendet att handlägga de föreslagna
uppgifterna.
Regeringen föreslog vidare att länsbildningsförbunden
skall få sina resurser via statens kulturråd. Redan i dag
samarbetar länsbildningsförbunden nära med den övriga
folkbildningen och fungerar som ett slags regionala
serviceorgan. De är också representerade i
Folkbildningsförbundet.
Länsbildningsförbunden bör, enligt vår mening, också
organisatoriskt sammanföras med den övriga
folkbildningen och få sina anslag via samma kanaler.
Därigenom undviks ett ''dubbelt huvudmannaskap'' inom
folkbildningen.
Inga övertygande argument har presenterats som talar
för att bygga upp ytterligare en central funktion inom
folkbildningen. Vi vidhåller att uppgiften att fördela medel
för folkbildningen, inklusive länsbildningsförbund m.m.,
bör överlåtas åt det redan existerande
Folkbildningsförbundet.
Vi avvisar således regeringens proposition och föreslår
att Folkbildningsförbundet får uppgiften att fördela de
statliga medel som ställs till folkbildningens förfogande.
Det bör ankomma på utskottet att utforma erforderlig
lagtext.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att anförtro
Folkbildningsförbundet uppgiften att fördela medel till
folkbildningens organisationer i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 17 maj 1991

Ann-Cathrine Haglund (m)

Birgitta Rydle (m)

Birger Hagård (m)

Ulf Melin (m)

Hans Dau (m)

Birgit Henriksson (m)

Rune Rydén (m)

Göran Allmér (m)

Elisabeth Fleetwood (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-17 Bordläggning: 1991-05-21 Hänvisning: 1991-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)