med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)
Regeringen föreslår i propositionen att Stadshypoteks
rörelse överförs till ett kreditaktiebolag. Detta skall ske
genom att Stadshypotekskassan och föreningarna
fusioneras. Ombildningen ska vara klar före utgången av
1991.
Centern anser att de föreslagna ändringarna innebär en
risk för en olycklig koncentration av Stadshypotek. Med
regeringens förslag mister Stadshypotek sin lokala
förankring och kooperativa karaktär. De lokala
föreningarna riskerar att mista kontrollen över
verksamheten. Den demokratiska uppbyggnad som hittills
funnits med medlemskap i förening försvinner.
Enligt centern ska ombildningen ske så att den lokala
förankringen behålls. De lokala föreningarna bör
omvandlas och ges möjlighet att äga Stadshypotek. Vid
ombildningen är det viktigt att de lokala föreningarnas
synpunkter tillgodoses.
Oklara ägandeförhållanden
Ägandeförhållanderna i Stadshypoteksrörelsen är
oklara. Regeringen anser att staten skall utses som ägare
och få ta över aktierna i det bildade bolaget under en
övergångsperiod. Det är mycket osäkert om det kan ledas i
bevis att staten är den rätte ägaren.
Regeringen anför att hypoteksinstituten utgjort
exklusiva redskap för att förverkliga målsättningar som
ställts upp av statsmakterna. Då dessa förhållanden rått
under en lång tidsperiod anser regeringen att detta är skäl
nog att staten förknippas med ett huvudmannaskap för
hypoteksinstituten.
Vi anser, i likhet med juridiska fakultetsstyrelsen vid
Uppsala universitet, att det är tveksamt om staten kan
besluta att ett privaträttsligt organ skall omvandlas till ett
aktiebolag. Vi anser inte att det faktum att förhållanden
gällt under en längre tidsperiod räcker som grund för att
staten skall kunna ändra ägandeförhållanden enligt
förslaget.
Vi anser att en ändring av associationsform och
ägandeförhållanden bör ske i nära samarbete mellan
stadshypoteksföreningarna, -kassan och staten. Så har inte
varit fallet vid det förslag som nu föreläggs riksdagen.
Associationsformen
Vad gäller framtida associationsform anser vi att
hypoteksinstituten bör kunna organiseras som ekonomiska
föreningar. Någon egentlig prövning av möjligheten att
använda denna associationsform har inte gjorts vare sig i
utredningen eller i propositionen.
Efter övergångsperioden anser regeringen att aktier ska
erbjudas en bred allmänhet, där låntagarna ska få riktade
erbjudanden att köpa aktier. Även större investerare ska
erbjudas aktieposter. Vi anser att detta tillvägagångssätt
kan leda till en ytterligare förstärkning av det institutionella
ägandet. En ekonomisk förening vore att föredra enligt vår
uppfattning.
Konkurrrensfrågor
Genom förslaget riskerar Sverige att förlora ett fristånde
alternativ till bankerna för bostadsfinansiering. I och med
att aktierna ska bjudas ut på marknaden kan etablerade
banker komma att skaffa sig ett ägarinflytande som minskar
konkurrensen. Räntekonkurrensen kommer inte att kunna
upprätthållas på samma sätt i framtiden.
De senaste årens utveckling på kreditmarknaden har lett
till en ökad koncentration genom bl a fusioner. Denna trend
förstärks om regeringens förslag vinner riksdagens gehör.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:190
begär nytt förslag till ombildning av Stadshypotek i enlighet
med vad i motionen anförts.

Stockholm den 17 maj 1991

Per-Ola Eriksson (c)

Börje Hörnlund (c)

Kersti Johansson (c)

Roland Larsson (c)

Göran Engström (c)

Gunhild Bolander (c)

Kjell Ericsson (c)

Ivar Franzén (c)

Håkan Hansson (c)

Jan Hyttring (c)

Sven-Olof Petersson (c)

Marianne Andersson (c)
i Vårgårda
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-17 Bordläggning: 1991-05-21 Hänvisning: 1991-05-22
Yrkanden (1)