med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi81 av Ulf Melin och Göte Jonsson (m)

av Ulf Melin och Göte Jonsson (m)
I propositionen föreslår regeringen att fastighetsskatten
för hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler
slopas från och med den 1 januari 1993. Ett av skälen till att
regeringen lägger förslaget är den negativa utvecklingen på
fastighetsmarknaden där allt fler lokaler står tomma.
För bostadshyreshusen har fastighetsskatten utformats
så att den mildras för vissa årgångar. Den anknyter därmed
till viss del till de ursprungliga intentionerna för
fastighetsskatten, nämligen att utjämna bostadsutgifterna.
Nedsättningen av fastighetsskatten gäller dock, enligt nu
gällande regler, enbart bostadshyreshusen, inte
lokalhyreshusen, vars ägare inte heller får räntebidrag.
Enligt nuvarande regler avseende nybyggda
flerbostadshus så betalar man inte fastighetsskatt de första
5 åren efter färdigställandet. För de följande 5 åren utgår
halv fastighetsskatt. För att dessa regler skall gälla skall
fastigheten huvudsakligen bestå av bostäder.
Huvudsakligen är enligt RSV:s anvisningar 75 procent av
värdet.
I propositionen föreslår regeringen att fastighetsskatten
skall slopas för fastigheter bestående av kommersiella
lokaler till över 50 procent.
Regeringens ambition med förslaget är att en nybyggd
fastighet av konkurrens- och rättviseskäl, oavsett om den
består av kommersiella lokaler, bostäder eller en
kombination av dessa, skall vara skattebefriade avseende
fastighetsskatten.
Enligt vår uppfattning är förslaget inte heltäckande,
eftersom en typ av fastigheter kommer ''i kläm'' i förslaget.
Genom nedanstående vill vi visa några exempel hur
fastighetsskatten slår på grund av att man definierar
fastigheterna olika vad gäller värde och yta samt även
blandar 50 procent och 75 procent. Exemplen avser
nybyggda fastigheter på ca 2.500 m2. Taxeringsvärde
15 miljoner kronor.


Fast.skatt
Fast.skatt efter idag:
prop. 
förslag:
Exempel 1:
Nybyggd fastighet
0:-
0:-
där minst 75 % av
värdet avser bostadsdel
Exempel 2:
Nybyggd fastighet där
Minst
över 50 % av ytan avser
375.000:-
0:-
kommersiella lokaler
Exempel 3:
Nybyggd fastighet där 60%
av både ytan och värdet
består av bostäder
375.000:-
375.000:-
Exempel 3 är en ganska vanlig typ av fastighet där man
har kommersiella lokaler på bottenplan och därutöver ett
par våningar med bostäder.
Konkurrenssituationen för den sista fastigheten blir
ganska hopplös, som exemplet visar, speciellt i dagens
hårda konkurrens på uthyrningsområdet. Det betyder att
den sistnämnda fastigheten behöver 150:- kr./m2 mer
i hyra för att få samma resultat som de två första exemplen
för samma typ av lokaler. Det motsvarar en högre hyra på
1.250:- kr per månad för en lägenhet på 100 m2. Detta
förhållande är enligt vår uppfattning inte rimligt.
Vad som kan göras är att omvandla begreppet
huvudsakligen bostäder till att betyda 50 procent av ytan.
(Ej till 75 procent av värdet.) Detta betyder att antingen är
fastigheten kommersiell med mer än 50 procent av ytan,
eller så är fastigheten ett flerbostadshus där mer än 50
procent av ytan är bostäder. Regeringen bör snarast
återkomma till riksdagen med förslag innebärande likartad
behandling av ovan nämnda fastighetstyper vad avser
fastighetsbeskattningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om likartad fastighetsbeskattning för
olika fastighetstyper.

Stockholm den 11 maj 1992

Ulf Melin (m)

Göte Jonsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-05-11 Bordläggning: 1992-05-13 Hänvisning: 1992-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)