med anledning av prop. 1991/92:94 Ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m.m.

Motion 1991/92:Ub60 av Ingrid Näslund (kds)

av Ingrid Näslund (kds)
Med tanke på det ökade föräldrainflytandet när det
gäller valet av skola, vilket bl.a. skolpengen kommer att
medföra, är det rimligt att även föräldrar till elever med
begåvningshandikapp får ett stärkt inflytande över sitt
barns skolgång.
Förhållandet att styrelsen för särskolan i hemkommunen
ensam kommer att kunna bestämma om en elev med
begåvningshandikapp skall gå i vanlig klass eller särskola är
inte tillfredsställande.
Genom en dialog mellan eleven, vårdnadshavaren och
skolan bör man finna den för eleven bästa placeringen och
bästa resursanvändningen. I den dialogen måste
vårdnadshavarens synpunkter tillmätas betydligt större
tyngd än som är fallet i dag. Det är vårdnadshavarna,
föräldrarna, som bäst kan bedöma barnets sociala mognad.
Därför bör vårdnadshavarens medgivande inhämtas för att
en elev skall kunna placeras i särskola eller i en särskild
undervisningsgrupp.
I vissa fall innebär elevens behov att särskild
undervisningsgrupp bör ordnas. Lämpliga
undervisningsgrupper kan ofta kräva att eleverna går i en
längre bort belägen skola, i vissa fall kanske t.o.m. i en
skola i en grannkommun. Också i detta val måste
vårdnadshavarens uppfattning väga mycket tungt.
Behovet av konsulenter för pedagogiskt stöd till
utvecklingsstörda elever är mycket stort. Den
konsulentorganisation för handikappade elever som finns är
dimensionerad på ett sätt som gör att elever i särskolan bara
i undantagsfall kan få stöd.
Konsulentstödet måste utökas för att kunna ge den hjälp
och det stöd som flerhandikappade utvecklingsstörda elever
behöver. Särskilt angeläget är detta när det gäller Rh-
konsulenter.
Särskolekommittén uppmärksammar statens ansvar för
att huvudmannaskapsförändringen skall gå så smidigt som
möjligt. Det är ett ansvar man delar med landsting och
kommun. Informationsinsatser är särskilt angelägna i det
inledande skedet, eftersom särskolan för många, såväl
politiker som tjänstemän ute i kommunerna, är en relativt
okänd verksamhet, ibland också omgiven av fördomar.
Kommittén föreslår en utbildning riktad mot skolledare
och elevvårdspersonal samt förtroendevalda. Man föreslår
att stimuleringsmedel skall utgå under en treårsperiod.
En statlig genomföranderesurs ter sig onekligen
angelägen och riksdagen bör undersöka om medel för detta
ändamål kan anslås.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att vårdnadshavarens medgivande skall inhämtas för
avgörande om placering av elev i särskola eller särskild
undervisningsgrupp,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att flerhandikappade utvecklingsstörda elevers behov av
konsulenter bör tillgodoses,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att behovet av en särskild genomföranderesurs bör beaktas
i kommande budgetproposition.

Stockholm den 16 mars 1992

Ingrid Näslund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1992-03-16 Bordläggning: 1992-03-17 Hänvisning: 1992-03-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)