med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T46 av Ulf Melin (m)

av Ulf Melin (m)
I propositionen redovisar regeringen trafikpolitikens
förutsättningar och utgångspunkter samt lämnar förslag om
inriktning och finansiering av framtida investeringar i
trafikens infrastruktur. Vidare säger man bl.a. att
inriktningen bör vara att väginvesteringarna planeras för
ekonomisk tillväxt, ökad trafiksäkerhet och med hänsyn till
miljö och regionala balansfaktorer genom utbyggnad av ett
stamvägnät med hög standard.
Regeringen lägger fram ett omfattande och ambitiöst
förslag om investeringar i vägar och järnvägar som kommer
att få en stor betydelse i den framtida infrastrukturen. På en
punkt vill jag föreslå ändring i propositionen och det gäller
riksväg 27/30.
Förbindelsen Göteborg--Karlskrona över Borås--
Värnamo--Växjö är ett viktigt stråk som knyter ihop
sydöstra Sverige med Göteborgsområdet. Förbindelsen är
också en länk i ett större vägsystem som planeras i
Östeuropa. Det s.k. TEM-projektet (Trans European
Motorway) skall förbinda Gdansk/Gdynia med
Aten/Ankara via en rad stora städer i Östeuropa. Rv 27/30
tillsammans med Rv 40 och E6 knyter ihop TEM-projektet
mot Oslo över Göteborg.
Detta stråk med Rv 27/30 bör vara en del av
stamvägnätet i södra Sverige och ett bra komplement till
E22, E4, Rv40 och E6. Vägen har redan i dag en betydande
långdistanstrafik och det finns en stor utvecklingspotential i
stråket.
Förutom den internationella funktion som ovan
beskrivits ligger ett stort antal orter utmed stråket som både
alstrar mycket trafik och är i stort behov av väl utbyggt
vägnät för fortsatt utveckling. Stråket knyter ihop städer
som var för sig är centrum i respektive region som
Karlskrona, Växjö, Borås och Göteborg.
Sydvästra delarna i Jönköpings län med en välkänd och
livskraftig småindustri i kommuner som Värnamo, Gislaved
och Gnosjö är beroende av detta stråk.
Rv 27/30 är en viktig länk som är av strategisk betydelse
med ett fritt Östeuropa som söker handelspartners i
Skandinavien, därför bör Rv 27/30 prioriteras som stamväg
före Rv 25 (Kalmar--Växjö--Halmstad). Den bedömningen
gör också Vägverket Region Sydost som skriver
följande:''Rv 25 går mellan två hamnstäder med var sitt
uppland och har inte någon stark sammanhängande
funktion utan kan delas upp i två delar: Växjö--Halmstad
och Växjö--Kalmar. Båda är viktiga regionala stråk. Det
sistnämnda är ett viktigt komplement till det nationella
stråket Rv 27/30.''

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att riksväg 27/30 bör prioriteras
som stamväg.

Stockholm den 23 mars 1993

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare