med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T47 av Ulf Melin (m)

av Ulf Melin (m)
Ny finansieringsform för infrastruktursatsningar
Det är positivt att man lägger förslag om en långsiktig
inriktning när det gäller den svenska infrastrukturen och
dess utbyggnad. En sådan satsning ger såväl kort- som
långsiktigt positiva effekter för Sverige.
När det gäller förslaget om att finansiering ska ske via
lån i Riksgäldskontoret kan det tyckas vara en god idé.
Dessvärre kan denna modell anses vara riskfylld och kan
visa sig vara mycket dyrbar i längden.
Det finns dock andra modeller som kan användas som
ger såväl långsiktiga spelregler som en jämnhet i
kapitalflödet.
Förslag till ny finansieringsmodell
Det kan finnas stora fördelar med att ha kontinuitet i
anslagens storlek för infrastruktursatsningar. För
Vägverkets del skulle en sådan finansieringsmodell
exempelvis ha följande huvudinriktning.
Vägverkets finansiering kan fortsättningsvis ske genom
direkt destinering av hela fordonsskatten och förslagsvis 25
procent av bränsleskatten. I dagsläget skulle en sådan
ordning ge ca 11,5 miljarder kronor per år.
Om man därtill ger Vägverket möjlighet att ta lån på
kapitalmarknaden under eget ansvar, till en storlek som
bestäms av den bedömda förmågan att betala räntor och
amorteringar inom den givna totalramen, skulle fördelar
uppstå.
Vägverkets årliga anslag justeras i efterhand med hänsyn
till de faktiskt uppkomna skatteintäkterna enligt ovan.
Banverkets finansiering skulle också kunna ske på ett
nytt sätt. Efter en nödvändig övergångsperiod på högst 5 år
skulle Banverkets intäkter bestå av banavgifter som erläggs
av banoperatörer (SJ m.fl.). Banavgifternas storlek bestäms
genom förhandlingar mellan Banverket och
tågdriftsoperatörerna. Därtill kan, om så önskas, ett
statsbidrag som får uppgå till lika stort belopp som de årliga
banavgifterna utbetalas.
Banverket ges motsvarande lånemöjligheter som i
Vägverksexemplet enligt ovan och anslaget justeras på
samma sätt i efterhand med hänsyn till faktiskt erhållna
banavgifter.
Regeringen bör få i uppdrag att inför framtiden se över
principerna enligt modellen ovan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om finansiering av
infrastruktursatsningar.

Stockholm den 23 mars 1993

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare