med anledning av prop. 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m.

Motion 1992/93:Bo3 av Karin Israelsson och Erik Arthur Egervärn (c)

av Karin Israelsson och Erik Arthur Egervärn (c)
Samerättsutredningen tillsattes våren 1983. Det fanns en
bred politisk samling bakom dess tillsättande och uppgifter.
Samerättsutredningen avgav i maj 1986 delbetänkandet
Samernas folkrättsliga ställning (SOU 1986:36). I juni 1989
avgavs huvudbetänkandet Samerätt och sameting (SOU
1989:41) och i november 1990 Samerätt och samiskt språk (
SOU 1990:91 ). Vidare har en översyn av
terrängkörningslagstiftningen och
terrängkörningsförordningen utförts. Lantbruksstyrelsen
har avgivit en rapport om samebyarnas organisation,
funktion och ekonomi.
Den dåvarande regeringen lämnade till riksdagen prop.
1990/91:4 Ändring i rennäringslagen. Propositionen avslogs
av riksdagen, som begärde förslag om en samlad
sameproposition. Den nuvarande regeringen har genom
proposition 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m.
lämnat en proposition om en samlad samepolitik.
Som framgår av propositionen, av ovan nämnda
utredningar och alla remissvar finns intressemotsättningar
mellan olika grupper. Ett ömsesidigt hänsynstagande
mellan de olika intressen som finns inom renskötselområdet
måste eftersträvas. Därför är det nödvändigt att samhället
sätter in informationsinsatser för att klargöra vilka
rättigheter och skyldigheter olika näringar har inom
renskötselområdet. Riksdagsbeslutet måste följas av saklig
information om vad beslutet innebär för att skapa
förutsättningar för ökad förståelse och respekt för
varandra.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om information för att öka
förståelsen mellan olika intressen inom renskötselområdet.

Stockholm den 4 november 1992

Karin Israelsson (c)

Erik A Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-11-04 Bordläggning: 1992-11-05 Hänvisning: 1992-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)