med anledning av prop. 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m.

Motion 1992/93:K2 av Erik Arthur Egervärn (c)

av Erik Arthur Egervärn (c)
I propositionen avvisar chefen för
Utbildningsdepartementet kategoriskt Sveriges ratificiering
av ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk
i självstyrande länder. Statsrådet anför att det inte är
förenligt med svenska rättsförhållanden och därför ej bör
ratificieras. Vidare hänvisas till att endast fyra stater har
tillträtt konventionen.
Konventionen är tillämplig på folk i självstyrande länder
där dessa kan betraktas som ursprungsfolk. Som
ursprungsfolk betraktas de som härstammar från
folkgrupper som bott i eller bor i landet innan landet
fastställt nuvarande gränser eller vid tiden för erövring eller
kolonisation. Ytterligare stipuleras att man behållit en del
av sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska
institutioner. Dessa krav borde väl infrias av den samiska
befolkningen.
Att det idag inte är förenligt med svensk lag innebär inte
som jag ser det att man kategoriskt bör avfärda Sveriges
tillträde till konventionen. Sverige bör eftersträva att
begreppet ''bruksrätt'' införs som alternativ till äganderätt
och besittningsrätt i bestämmelserna om rätt till land. Detta
bör ges regeringen till känna.
Vad gäller upprättandet av röstlängd föreslås att den
som ej finner valnämndens beslut tillräckligt kan överklaga
beslutet till länsstyrelsen där Sametinget har sitt säte. Jag
anser att överklaganden även bör medges till
valprövningsnämnden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att tillträde till ILO:s konvention
nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder
för närvarande inte är aktuellt, men att frågan för Sveriges
del kan komma att omprövas i framtiden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att överklagande vad gäller upprättande av röstlängd även
bör kunna göras till valprövningsnämnden.

Stockholm den 4 november 1992

Erik A Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-11-04 Bordläggning: 1992-11-05 Hänvisning: 1992-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)