med anledning av prop. 1992/93:70 Privat lokalradio

Motion 1992/93:K10 av Hans Stenberg m.fl. (s)

av Hans Stenberg m.fl. (s)
Regeringens ambition har varit att ge de nya
lokalradiostationerna möjlighet att starta snarast möjligt
och propositionen präglas därför av kompromisser och stor
brådska.
Regeringen föreslår att närradionämnden tills vidare
svarar för planering och tillståndsgivning. I betänkandet
SOU 92:36 föreslås en sammanslagning av
myndighetsuppgifterna i Radionämnden, Kabelnämnden
och Närradionämnden inklusive tillkommande
myndighetsarbete med den nya privata lokalradion. I
propositionen redovisas att förslagen i SOU:s betänkande
skall beredas ytterligare.
Om resultatet av den fortsatta beredningen blir en ny
myndighet anser vi att en radikal omorganisation skall ske,
så som förordas i SOU 92:36.
En utlokalisering skulle ge den nyordningsgrund som
behövs. Placering av myndigheten utanför
storstadsområdet torde också kunna ge ökad prestige då
huvuddelen av myndighetens verksamhet kommer att
handla om program och verksamhet i lokal-TV, privat
lokalradio och närradio utanför Storstockholmsområdet.
Vid tillkomsten av varje ny myndighet skall enligt
tidigare principbeslut i riksdagen förutsättningarna för
utlokalisering prövas. De krav som dynamiken i
medieutvecklingen ställer på lämplig utlokaliseringsort kan
den data- och teknikpräglade staden Sundsvall väl
tillgodose. Ett effektivt myndighetsarbete kräver modern
teknik för att fungera rationellt. I Sundsvall finns också en
bred juridisk kompetens inom företag och myndigheter.
I tidigare remissvar till SOU 92:36 har konkreta och
utförliga uppgifter redovisats om mediestaden Sundsvall
där många självständiga radioföretag och producenter är
verksamma. I Sundsvall finns journalistutbildning,
kommunikationsvetenskaplig utbildning samt fort- och
vidareutbildning på dessa områden. Forskningsarbetet är
också viktiga inslag i denna verksamhet. I nära anslutning
till Högskolan finns Stiftelsen
Kommunikationsvetenskapligt Centrum (KVC),som
arbetar med många viktiga projekt. KVC fungerar också
som länk mellan yrkesverksamma inom medier,
kommmunikationsverksamheter och högskolesystemet i
Sverige och internationellt.
Vi har i olika sammanhang påvisat besparingseffekter
vid en utlokalisering av myndigheten till Sundsvall. Tidigare
Stockholmsbaserad verksamhet som flyttat till Sundsvall
har kunnat sänka sina kostnader med upp till 25 %. Det
handlar då om lägre personalomsättning, lägre
lokalkostnader, lägre sjukfrånvaro, effektivitet och närhet.
Därtill kommer samordningseffekter med Högskolan
(KVC), högskolebiblioteket, Bolagsbyråns företagsregister
m.m.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokaliseringen av myndigheten.

Stockholm den 17 november 1992

Hans Stenberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Elvy Söderström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-11-17 Bordläggning: 1992-11-18 Hänvisning: 1992-11-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)