med anledning av prop. 1992/93:70 Privat lokalradio

Motion 1992/93:K11 av Sigge Godin m.fl. (fp, c)

av Sigge Godin m.fl. (fp, c)
Propositionen präglas av kompromisser och stor
brådska. Ambitionen att ge de nya lokalradiostationerna
möjlighet att starta så snart som möjligt är lovvärd. Även i
övrigt är många kompromisser förklarliga inom detta
område. Brister kommer givetvis att uppvisas men kan ju
justeras efter vunna erfarenheter.
Under de senaste åren har myndigheterna inom denna
verksamhet inte klarat sina uppgifter. Vissa aktörer har
härigenom skaffat sig fördelar framför andra. T.ex. har
lagstridig reklamradio sänts. Myndighetsarbetet behöver
därför vitaliseras och effektiviseras bl.a. också i syfte att
erhålla ekonomiska besparingar.
För att möjliggöra programstart redan från januari -93
tillstyrker vi regeringens förslag att Närradionämnden
tills vidare skall svara för planering och
tillståndsgivning för den nya lokalradion och omedelbart
starta upp nödvändigt myndighetsarbete. Vi tillstyrker
alltså att myndighetsuppgifterna tillfälligt läggs på
Närradionämnden och finner det angeläget att
uppmärksamma de bedömningar och förslag som finns i
betänkandet SOU 92:36 (Radio och TV i ett). I detta
betänkande föreslås en sammanslagning av
myndighetsuppgifter i Radionämnden, Kabelnämnden och
Närradionämnden inkl. tillkommande myndighetsarbete
med den nya privata lokalradion.
Genom sammanslagning till en myndighet, alternativt en
myndighet för tillståndsgivning, samt en nämnd för
programfrågor bör förutsättningar finnas för en vitalisering,
rationalisering och effektivisering av myndighetsarbetet.
Oavsett framtida organisation måste största möjliga
ekonomiska besparingseffekter eftersträvas.
I den överarbetning och beredning som redovisas i
propositionen förutsätter vi att många positiva effekter
kommer fram. Särskilt viktigt anser vi att följande är:Att
programpolitisk chefskompetens förs in. En nystart av
hela myndighetsarbetet är nödvändig, en utlokalisering av
myndigheten skulle starkt påverka vitaliseringen och ge
viktiga besparingseffekter. Ökad prestige måste
eftersträvas. Färre anställda men höjd kompetens kan
erhållas. Förbättrad ekonomi är klart möjlig.
Teknikutveckling för arbetsrationalisering.
Vi delar de bedömningar som leder fram till förslaget i
SOU 92:36 om vikten av programpolitisk chefskompetens.
Därmed balanseras behovet av juridisk kompetens och
programkompetens med kunskaper och erfarenheter från
publicistiskt vardagsarbete som behöver tillföras
myndighetsarbetet.
Syftet är att nå en vitalisering av det offentliga samtalet
mellan starka maktcentra inom medie-Sverige och en
myndighet med programpolitisk kompetens.
Den sammanslagna nya myndigheten måste omgående
hamna i rätt statusnivå för att få respekt av både
medieföretag (producenter och journalister) och allmänhet
(TV-tittare och radiolyssnare). Optimal tilltro och jämfört
med idag ökad prestige är eftersträvansvärt. För att uppnå
detta måste en radikal omorganisation på djupet ske som
förordas i SOU 92:36.
En utlokalisering skulle här ge den nyordningsgrund
som här behövs. Placering av myndigheten utanför
storstadsområdet torde också kunna påverka talet om ökad
prestige då huvuddelen av myndighetens verksamhet
kommer att handla om program och verksamhet i lokal-TV,
privat lokalradio och närradio utanför
Storstockholmsområdet.
Vid tillkomsten av varje ny statlig myndighet skall enligt
tidigare principbeslut i riksdagen
utlokaliseringsförutsättningar prövas. De krav som
dynamiken i medieutvecklingen ställer på lämplig
utlokaliseringsort kan den data- och teknikpräglade staden
Sundsvall väl tillgodose. Ett effektivt myndighetsarbete
kräver modern teknik för att fungera rationellt. I Sundsvall
finns också en bred juristkompetens inom bolag/företag och
statliga verk, t.ex. Kammarrätten.
Vi utgår från en reformering av här aktuellt
myndighetsarbete. En utlokalisering till Sundsvall skulle ge
viktigare anknytningar till vardagsverkligheten i samhället
och en vital medieverksamhet. I remissvar till SOU 92:36
har konkreta och utförliga uppgifter redovisats om
mediestaden Sundsvall där många självständiga
radioföretag och producenter är verksamma. I Sundsvall
finns journalistutbildning, kommunikationsvetenskaplig
utbildning samt fort- och vidareutbildning inom dessa
områden. Forskningsarbetet har också viktiga inslag i denna
verksamhet. I nära anslutning till Högskolan finns Stiftelsen
Kommunikationsvetenskapligt Centrum (KVC) som
arbetar med många viktiga projekt. Stiftelsen fungerar
också som förbindelselänk mellan yrkesverksamma inom
medier, kommunikationsverksamheter och
högskolesystemet i Sverige och internationellt.
Vid en utlokalisering till Sundsvall kommer den nya
myndigheten att uppnå kostnadsbesparingar. Viss
tidigare Stockholmsbaserad verksamhet som flyttat till
Sundsvall har kunnat sänka sina kostnader med upp till 25 %. 
Analyser som gjorts har visat att detta stämmer.
Vi har i olika sammanhang påvisat besparingseffekter
vid en utlokalisering av myndigheten till Sundsvall. Det
handlar då om lägre personalomsättning, lägre
lokalkostnader, lägre sjukfrånvaro, effektivitet och närhet.
Samordningseffekter med Högskolan (KVC),
högskolebiblioteket, Bolagsbyråns företagsregister m m.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Närradiomyndighetens framtida
organisation samt dess lokalisering.

Stockholm den 17 november 1992

Sigge Godin (fp)

Tage Påhlsson (c)

Erik Artur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-11-17 Bordläggning: 1992-11-18 Hänvisning: 1992-11-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)