med anledning av prop. 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen

Motion 1993/94:L6 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)
I regeringens proposition föreslås i huvudsak att rätten
till fotografier skall regleras i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och att lagen
(1960:730) om rätt till fotografisk bild upphävs. Innebörden
är bl.a. att fotografiska verk som når det s.k.
verkshöjdskravet i fortsättningen skall få samma skyddstid
som övriga konstverk. Fotografen får skydd mot att hans
fotografi återges i ändrat skick, och att den s.k.
beställarregeln avskaffas, som inneburit att rätten till ett
beställt fotografi tillkommer beställaren.
Regeringen har i propositionen om fotografirättens
integration i upphovsrättslagen följt de riktlinjer som
riksdagen tidigare givit uttryck för, bl.a. vad gäller att ge ett
fullgott skydd för fotografiska arbeten som når verkshöjd
och att jämställa dessa konstnärliga produkter med annan
bildkonst.
Socialdemokraterna inriktar sig i motionen på frågan om
upphovsmannakonto, avseende förslag till
prövningsförfarande för fotografer att göra avsättningar till
upphovsmannakonto för arbeten som når verkshöjd.
Konstnärer har i de flesta fall ojämna inkomster på ett
sådant sätt att de under tiden de arbetar saknar en
regelbunden utkomst av sitt arbete. Upphovsmannakontots
införande motiverades med att alla upphovsmän oavsett
konstart hade behov av intäktsutjämning. Detta uttrycks så,
att enligt 1 § lagen (1979:611) om upphovsmannakonto kan
en fysisk person få uppskov med inkomstbeskattningen av
sådana intäkter av näringsverksamhet som har tillkommit
honom i egenskap av upphovsman enligt
upphovsrättslagen.
I propositionen föreslås att fotografier integreras i
upphovsrättslagen. Det innebär att fotografiska verk
skyddas enligt samma villkor som ett annat konstnärligt
verk. Upphovsmannen kan vid försäljning av konstnärliga
verk göra avsättningar till upphovsmannakonto. Emellertid
skall denna möjlighet inte avse upphovsmän av fotografiska
verk som når verkshöjd. Detta är märkligt mot bakgrund av
att konstnärliga verk i övrigt jämställs oavsett den teknik
med vilken de framställts.
Socialdemokraterna föreslår av detta skäl att ett
förfarande med en prövning bör göras hos myndighet för att
fastställa om en fotografs arbeten når verkshöjd, och om så
är fallet därmed medge rätt för upphovsmannen att göra
avsättningar till upphovsmannakonto. Denna prövning bör
inte vara alltför komplicerad att genomföra, bl.a. av det
skälet att det berör en begränsad grupp fotografer,
upphovsmän, som arbetar med fotografi på sådant sätt att
resultaten når verkshöjd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till
prövningsförfarande för fotografer att göra avsättningar till
upphovsmannakonto för arbeten som når verkshöjd.

Stockholm den 13 januari 1994

Maj-Lis Lööw (s)

Owe Andréasson (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt Kronblad (s)

Gunnar Thollander (s)

Carin Lundberg (s)

Hans Stenberg (s)

Per Erik Granström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-14 Bordläggning: 1994-01-17 Hänvisning: 1994-01-18
Yrkanden (2)