med anledning av prop. 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen

Motion 1993/94:L7 av Berit Löfstedt och Berit Oscarsson (s)

av Berit Löfstedt och Berit Oscarsson (s)
Regeringen föreslår i proposition nr 1993/94:109 i
huvudsak att rätten till fotografier skall regleras i lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk och att lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild
upphävs. Innebörden är bl.a. att fotografiska verk som når
det s.k. verkshöjdskravet i fortsättningen skall få samma
skyddstid som övriga konstverk. Fotografen får skydd mot
att hans fotografi återges i ändrat skick. Den s.k.
beställarregeln avskaffas. Beställarregeln har inneburit att
rätten till ett beställt fotografi tillkommit beställaren.
Frågan om fotografirättens inlemmande i
upphovsrättslagen är på intet sätt ny i riksdagen. Riksdagen
har alltså behandlat frågan tidigare och uttalat sig i princip
för en lagstiftning av den art regeringen nu föreslår. Vi
konstaterar att regeringen följt riksdagens tidigare givna
riktlinjer. Syftet har bl.a. varit att ge ett fullgott skydd för
fotografiska arbeten som når verkshöjd och att jämställa
dessa konstnärliga produkter med annan bildkonst.
Vi vill här endast ta upp en fråga som gäller den s.k.
beställarregeln och avser ett förtydligande om beställda
porträttbilder i upphovsrättslagen.
Regeringen föreslår i propositionen att den s.k.
beställarregeln, dvs. fotografilagens bestämmelse om att
beställaren har rätten till ett fotografi som utförts på
beställning, inte förs över till upphovsrättslagen. Emellertid
skall fotografen inte utan beställarens tillstånd få utöva sin
rätt till en beställd porträttbild.
Detta hänförs till 27 § andra stycket upphovsrättslagen,
där upphovsmannen i fråga om beställd porträttbild inte har
rätt att utöva sin rätt utan tillstånd av beställaren eller efter
hans död, av hans efterlevande make och arvingar. 27 § bör
enligt propositionen göras tillämplig också på fotografiska
porträtt.
I motiven till 27 § upphovsrättslagen förutsatte
lagstiftaren att beställaren och den avporträtterade i vissa
situationer skulle kunna vara en och samma person, varför
det fanns ett personligt intresse i bilden. För fotografier är
det på det sättet, vilket klargörs i propositionen, att
beställarna numera ofta utgörs av tidningar, förläggare,
reklambyråer och liknande juridiska personer. Detta
medför att beställaren inte längre har behov av skydd i
förhållande till fotografen.
Genom att 27 § andra stycket upphovsrättslagen görs
tillämplig också på fotografiska porträtt, menar regeringen
att beställaren får skydd i förhållande till fotografen när det
gäller ett slags bilder som beställaren ofta har ett personligt
intresse i. Men den anser inte att det i lag bör krävas av
fotografen att denne begär tillstånd av beställaren i andra
fall än när det gäller porträtt.
Om alla bilder som förekommer i dags- och
veckopressen på skilda personer skall betraktas som
porträttbilder och då med rätt för beställaren att hindra
exemplarframställning, kommer detta att leda till en rad
konflikter. Det bör därför klargöras på lämpligt sätt att
skyldigheten att begära tillstånd av beställaren eller dennes
närstående endast gäller i de fall då den avporträtterade
själv är beställare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om ett förtydligande av 27 §
upphovsrättslagen i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 13 januari 1994

Berit Löfstedt (s)

Berit Oscarsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-14 Bordläggning: 1994-01-17 Hänvisning: 1994-01-18
Yrkanden (2)