med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

av Johan Lönnroth m.fl. (v)
Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till
Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr.
Vänsterpartiet har i sin januarimotion om
Kriminalvårdspolitiken föreslagit en besparing genom att
återgå till halvtidsfrigivning kombinerat med att i större
utsträckning införa frigång.
Vi vidhåller denna uppfattning och yrkar därför avslag
på regeringens förslag om att för budgetåret tillföra
Kriminalvården ytterligare medel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen till Kriminalvården på tilläggsbudget till
budgetåret 1993/94 anvisar 54 500 000 kr mindre än vad
regeringen föreslår.

Stockholm den 14 april 1994

Johan Lönnroth (v)

Hans Andersson (v)

Lars Bäckström (v)

Berith Eriksson (v)

Rolf L Nilson (v)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)