med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Motion 1993/94:U10 av Lars Moquist (nyd)

av Lars Moquist (nyd)
I propositionens avsnitt 3 Utrikesdepartementet föreslår
regeringen att riksdagen beviljar ytterligare medel -- 1 000
000 kr -- till F 1-anslaget Utredningar och andra insatser på
det utrikespolitiska området för budgetåret 1993/94.
Regeringen motiverar det utökade anslaget med att den
snabba utvecklingen på nedrustningsområdet har medfört
ett utökat behov av expertstudier, utredningar, seminarier
m.m. och att detta medför ytterligare kostnader på 1 miljon
kr. Regeringen anför dock samtidigt att budgetunderskottet
inte kommer att öka eftersom regeringen har för avsiikt att
inte utnyttja ett motsvarande belopp på anslaget ''Övrig
information om Sverige i utlandet''.
I vår motion U313 ''Utrikesförvaltningen m.m.'' har vi
begärt att F-anslaget skall begränsas. Vi har ansett att
regeringens besparingar är otillräckliga och att hela F-
anslaget om 60 548 000 kr skall reduceras till 40 011 000 kr --
dock har vi inte föreslagit någon minskning av just det
anslag (F 1) som nu föreslås höjt.
När väl ett anslag fastställts av riksdagen är det tydligen
omöjligt att avstå från att spendera pengarna. Nu har
regeringen möjlighet att spara 1 miljon kr på anslaget
''Övrig information om Sverige i utlandet'' men i stället för
att stärka vår svaga budget med denna enda miljon vill man
nu nyttja pengarna till seminarier, utredningar och
expertstudier inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska
området. Vi anser att det är viktigare att spara dessa pengar
än att nyttja dem för det ändamål regeringen angivit. Ny
demokrati vill att denna miljon skall sparas och yrkar avslag
på regeringens förslag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen inte anvisar några ytterligare medel till
anslaget F 1. Utredningar och andra insatser på det
utrikespolitiska området.

Stockholm den 11 april 1994

Lars Moquist (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)