med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik

Motion 1993/94:Kr3 av Claus Zaar (nyd)

av Claus Zaar (nyd)
Under ungdomsåren formas individens identitet. Jag är
oroad för de yttringar bland ungdomar som tyder på ett nytt
värdemönster med inslag av utanförskap. Regeringen
behandlar i propositionen en rad olika områden.
Ambitionen förefaller vara lågt satt, eftersom
genomgripande förslag och konsekvensanalyser saknas.
Arbetsmarknadsläget är mörkt enligt regeringen. Ja, det
kan väl vem som helst begripa. Ambitioner som berör
arbetsmarknaden och konsekvenser för våra ungdomar
saknas. Vi måste uppmärksamma att arbetslösheten bland
55--64-åringar är endast en fjärdedel av ungdomars. En
konsekvensanalys av ungdomars möjlighet till arbete om
äldre lämnar arbetsmarknaden bör genomföras.
Den maktlöshet som många medborgare upplever gör
att det bland vissa ungdomar riktas hård och befogad kritik
mot den klantiga flyktingpolitik som har bedrivits av
regeringen. Det är uppenbart att ungdomars medvetenhet
om att notan för en felaktig flyktingpolitik måste betalas av
dem själva, vilket upprör många ungdomar. Deras sätt att
reagera på politiken känns stötande för många vuxna
medborgare. Klotter och brist på respekt för andra
människor kan vara reaktioner på det utanförskap som
drabbar tusentals ungdomar.
De unga inser att arbetsmarknaden är begränsad
samtidigt som en traditionell politik förvärrar problemen.
Beroendet av socialbidrag bland unga medborgare ökar
i oerhört snabb takt. Bidrag har blivit en försörjning och
kombineras i viss omfattning med svartjobb.
Jag saknar konkreta ambitioner för att förändra denna
trend. Ett vuxenliv för nästan 100 000 
medborgare får inte börja med ett bidragsberoende.
Införandet av det tyska lärlingssystemet i den svenska
skolan bör utredas snarast för att ge unga elever en säker
grund i ett samhälle med hård konkurrens.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ett mål för
arbetsmarknadspolitiken skall vara att ungdomars
arbetslöshet inte skall överstiga 55--64-årsgruppens,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ungdomars kritik av
flyktingpolitiken,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ungdomars beroende av
socialbidrag,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att införa ett lärlingssystem,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en konsekvensanalys av
arbetslösheten för ungdomar om äldre lämnar
arbetsmarknaden.

Stockholm den 30 mars 1994

Claus Zaar (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11
Yrkanden (10)