med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A51 av Ingrid Hemmingsson (m)

av Ingrid Hemmingsson (m)
Stödområdesindelningen i Jämtlands län
I den regionalpolitiska propositionen, avsnittet
Stödområden för företagsstöd, skriver regeringen att de
delar av Sverige som har geografiska lägesnackdelar och
andra långsiktiga problem bör avgränsas i långsiktiga
regionalpolitiska stödområden.
De förändringar som föreslås i årets proposition är att
stödområde 1 utvidgas med delar av kommuner vilkas
situation bedöms som likartade i jämförelse med
närliggande områden som redan tillhör stödområde 1.
Om man ser till Jämtlands situation, på den bifogade
kartan, utgör Östersund och delar av Krokoms kommun en
vit fläck i Norrlands inland. En stor del av det vita fältet,
som inte ingår i något stödområde, utgörs av en glesbygd
fullt jämförbar med stödområde 1 som gränsar intill.
Stödområdeskartan talar sitt eget språk eftersom
nämnda förhållanden inte återfinns inom något annat
område i landet.
Det är därför rimligt att stödområdesindelningen vad
avser Östersund och Krokoms kommuner ses över så att
vissa församlingar som gränsar till stödområde 1 förs över
till detta. I sista hand bör åtminstone en placering i tillfälligt
stödområde vara aktuell för Östersund och Krokoms
glesbygd.
Ett exempel på snedvriden konkurrens mellan företag i
samma bransch är Ålsta sågverk i Näs församling.
Sågverket är beläget två kilometer från gränsen till
stödområde 1. Det är det enda inlandssågverk som ligger
utanför stödområdet. Det innebär avsevärda nackdelar när
kreditvärdet skall bedömas vid investeringar.
De fördelaktiga stöd som kan erhållas genom NUTEK
är ej heller tillgängliga eftersom företaget ligger utanför
stödområdet. Ålsta sågverk får ej del av nedsättningen i de
sociala avgifterna som tillkommer sågverk någon mil längre
bort. Sågverket exporterar 75 % och har planer att göra
stora investeringar den närmaste tiden.
Eftersom sågverksindustrin är viktig i Jämtlands län, då
den tillvaratar länets råvara, säger det sig självt att dessa
orimligheter som snedvrider konkurrens inom branschen
måste bort.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna i
som i motionen anförts om stödområdesindelningen i
Jämtlands län.

Stockholm den 13 april 1994

Ingrid Hemmingsson (m)
Bilaga

Karta över de nya stödområdena
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-13 Bordläggning: 1994-04-14 Hänvisning: 1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)