med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Motion 1993/94:Ju26 av Sten Andersson i Malmö (m)

av Sten Andersson i Malmö (m)
Ny myndighet -- bättre för brottsoffer?
Den nuvarande Brottsskadenämnden som enligt uppgift
fungerat mycket bra, skall enligt propositionen ingå i den
föreslagna nya Brottsoffermyndigheten. I tider då vi
uppmanas vara ytterst sparsamma med bildandet av nya
myndigheter skall en väl fungerande verksamhet plötsligt
uppgå i en ny statlig myndighet.
Utredningen har på drygt två månader kommit med
förslaget om den nya myndigheten. Ordföranden i
utredningen förordnades den 11 november i fjol och
förslaget presenterades den 24 januari 1994, vilket är en
anmärkningsvärt kort utredningstid.
Utredningen har inte remissbehandlats. Det kan inte ha
varit mer brådskande än att de myndigheter och övriga som
kan bli berörda av den nya myndigheten borde erhållit
möjlighet att yttra sig. Lika förvånansvärt är att Lagrådet
inte erhållit möjlighet att yttra sig.
Enligt olika uppgifter skall Brottsoffermyndigheten
lokaliseras till Luleå. Detta innebär initialt att problem
uppstår vad det gäller utbildning av personal inom
myndighetens verksamhetsområde.
Det är min uppfattning att den nuvarande
Brottsskadenämnden fungerar bra och att den, med små
resurstillskott, kan ta hand om de arbetsuppgifter den nya
myndigheten är tänkt för.
Det är viktigare att ersättning ges till brottsoffer, än att
en ny myndighet tillsätts.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en ny statlig
brottsoffermyndighet.

Stockholm den 17 mars 1994

Sten Andersson (m)

i Malmö
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (2)