med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Motion 1993/94:Ju27 av Lars Stjernkvist m.fl. (s, fp, kds, m)

av Lars Stjernkvist m.fl. (s, fp, kds, m)
I propositionen föreslås att nuvarande
Brottsskadenämnden tillförs nya arbetsuppgifter och
ombildas till Brottsoffermyndigheten. Av regionalpolitiska
skäl skall myndigheten utlokaliseras från Stockholm senast
den 30 juni 1995.
Vi delar regeringens uppfattning att det är viktigt att
fullfölja decentraliseringen av statlig verksamhet. Samtidigt
är det viktigt att det vid utlokaliseringar tas hänsyn till
verksamhetens behov. Det handlar bl.a. om att föra
samman myndigheter m.m. med likartad verksamhet i
samma kommun/region. Därmed kan statliga
utlokaliseringar förstärka lokala profiler och bidra till
skapandet av kreativa miljöer.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi göra riksdagen och
regeringen uppmärksam på att det finns en rad
verksamhetsskäl som talar för en lokalisering av den nya
myndigheten till Norrköping.
För det första uppfyller Norrköping den bakomliggande
utredningens grundkrav, dvs. att det finns en domstol och
en åklagarmyndighet.
För det andra finns Kriminalvårdsstyrelsen samt tre
anstalter i Norrköping. Eftersom Kriminalvårdsstyrelsen
också skall arbeta förebyggande är kopplingen till den nya
myndigheten naturlig.
Kriminalvårdsstyrelsen har i en rapport, och kortfattat
inför riksdagens justitieutskott, presenterat planerna på en
utvecklad internutbildning. Det finns alltså förutsättningar
för att utveckla Norrköping till ett centrum för
kompetensutveckling inom förebyggande och annan
kriminalvård. En lokalisering av Brottsoffermyndigheten
skulle på ett påtagligt sätt förstärka denna utveckling.
För det tredje finns projektet Frideborg i Norrköping.
Bakom projektet, som innebär stöd till
brottsoffer/misshandlade kvinnor, står kriminalvården,
polisen och åklagarmyndigheten.
För det fjärde kan närheten till Universitetet i Linköping
och Norrköping och dess internationellt uppmärksammade
temaforskning få betydelse för myndighetens verksamhet.
Ur kommunikationssynpunkt är Norrköping en lämplig
lokaliseringsort.
Även renodlade regionalpolitiska hänsyn talar för
Norrköping. Avvecklingen av flygflottiljen Bråvalla pågår
för närvarande. Totalt berörs ca 1 000 
personer. Staten har följaktligen ett särskilt ansvar
för arbetsmarknadssituationen i Norrköpingsområdet. Det
pågår samtal mellan staten och kommunen angående
framtiden för Bråvallaområdet. Här finns väl underhållna
lokaler, som är väl anpassade t.ex. för administrativ och
utbildningsverksamhet. En lokalisering av
Brottsoffermyndigheten skulle kunna bidra till
omvandlingen och förnyelsen av området.
Vi är väl medvetna om att en eventuell ombildning av
Brottsskadenämnden måste baseras på
kriminalvårdspolitiska överväganden. Vi menar emellertid
att våra synpunkter på utlokalisering av statlig verksamhet i
allmänhet, och denna verksamhet i synnerhet, äger giltighet
oavsett vilken organisatorisk lösning man väljer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av en eventuell ny
brottsoffermyndighet.

Stockholm den 17 mars 1994

Lars Stjernkvist (s)

Dan Ericsson (kds)

Maj-Inger Klingvall (s)

Pehr Löfgreen (m)

Karl-Göran Biörsmark (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (2)