med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Motion 1993/94:Ju28 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)
Vi föreslår att den föreslagna Brottsoffermyndigheten
tillsammans med den föreslagna Brottsofferfonden förläggs
till Karlstad. En rad skäl talar för en sådan lokalisering. Vi
skall peka på några av skälen.
För det första konstaterar vi att regeringen i
propositionen 1993/94:143 anser att den föreslagna
Brottsoffermyndigheten ''bl.a. av regionalpolitiska skäl bör
utlokaliseras''.
För det andra vill vi erinra om den särskilda utredarens
mening i sitt förslag (justitiedepartementet) att den nya
myndigheten ''bör förläggas till en medelstor stad där det
finns domstol och åklagarmyndighet''.
Detta finns i Karlstad. Det finns också en rad andra
myndigheter och fora i Karlstad som gör staden
(kommunen) särskilt lämplig som lokaliseringsort för
Brottsoffermyndigheten.
Karlstad lyckades
Karlstad har traditioner som utlokaliseringsort. Ett stort
antal myndigheter flyttades ut från Stockholm i början av
1970-talet och förlades i Karlstad där en stor
förvaltningsbyggnad (Karolinen) anlades. Den är
dimensionerad för närmare 1 200 tjänstemän.
Utlokaliseringen gick mycket bra. Både myndigheterna
som sådana och de medflyttande anställda fann sig mycket
väl till rätta i Karlstad. Ansvariga inom Karlstad kommun
har samtidigt fått rik erfarenhet av planering och
mottagande av inflyttade myndigheter och dess anställda
med familjer.
I Karlstad finns både tingsrätt och länsrätt samt
regionåklagarmyndighet för Värmlands och Örebro län.
Detta nämnt med anledning av särskilde utredarens
kravspecifikation.
Karlstad har kompetens
I Karlstad finns vidare en omfattande juridisk
kompetens. Eftersom Brottsoffermyndigheten även skall
verka som ''samordnare och kompetenscentrum'' och ha en
utåtriktad organisation, kan mycket väl den tänkta
forskningsverksamheten samverka med Högskolan i
Karlstad som redan har en framskjuten forskning inom
många områden.
Länsstyrelsen i Värmland har i en skrivelse till
justitieutskottet bl.a. berättat om långt framskjutna planer
på ett ''Centrum för brottsförebyggande arbete'' som pågår
i Karlstad. Intressenter i denna verksamhet är bl.a. Karlstad
kommun, länspolismästarmyndigheten, de fackliga
organisationerna, Högskolan i Karlstad samt Centrum för
Folkhälsoforskning.
Kammarkollegiet i Karlstad
Regeringen föreslår att Brottsoffermyndigheten även
skall fördela medel i form av brottsskadeersättnig till
enskilda samt beslut om ersättning från Brottsofferfonden
till olika projekt. Här förtjänar att påpekas att stora delar av
statens skadereglering i dag sköts av Kammarkollegiet som
fr.o.m. den 1 juli 1993 övertagit Försvarets civilförvaltnings
skadereglerande verksamhet. Kammarkollegiets enhet för
skadereglering är placerad i Karlstad med 13 anställda
bestående av jurister, skadereglerare och skadetekniker.
I sin skrivelse till justitieutskottet framhåller
länsstyrelsen bl.a. den unika och för
Brottsoffermyndigheten angelägna kompetens som finns i
Kammarkollegiets enhet i Karlstad.
Vi motionärer vill gärna hänvisa till länsstyrelsens
beskrivning av det nämnda och instämmer till fullo i
länsstyrelsens åsikt att just Kammarkollegiets näraliggande
verksamhet i Karlstad utgör ett särskilt starkt skäl för
lokalisering till Karlstad av den föreslagna
Brottsoffermyndigheten.
2 000 jobb försvunna
Naturligtvis kan vi motionärer även framhålla behovet
av kompensation för de drygt 2000 tjänster inom försvaret,
andra statliga myndigheter samt försvarsindustrin som
försvunnit från Karlstad den senaste tiden. Likaså finns
anledning peka på mängden tomma lokaler i Karolinen,
som är mycket väl passande för Brottsoffermyndigheten.
Även dessa faktorer bör tala för Karlstad.
Allra starkaste skälet för lokalisering till Karlstad bör
dock vara det påtagliga samband som råder mellan
Brottsoffermyndighetens verksamhet och den som redan
bedrivs i Karlstad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar lokalisera brottsoffermyndigheten
till Karlstad.

Stockholm den 17 mars 1994

Göthe Knutson (m)

Isa Halvarsson (fp)

Kjell Ericsson (c)

Roland Lében (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (2)