med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi37 av Stig Bertilsson (m)

av Stig Bertilsson (m)
Regeringen lägger i kompletteringspropositionen fram
flera förslag som syftar till sysselsättning och tillväxt. Bland
annat avsätts medel för underhållsåtgärder i
infrastrukturen.
För budgetåret 1994/95 har riksdagen tidigare denna vår
beslutat att anvisa 1,2 miljarder kronor för
underhållsåtgärder med särskild inriktning mot upprustning
och förbättring av vägar och länsvägar. Mot bakgrund av
behovet av åtgärder inom detta område samt på grund av
det svåra arbetsmarknadsläget föreslår regeringen i
kompletteringspropositionen att till anslaget
Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt anvisa
ytterligare 1,6 miljarder kronor för budgetåret 1994/95
utöver de ovan nämnda 1,2 miljarder som riksdagen
tidigare denna vår fattat beslut om.
Därigenom kommer 2,8 miljarder kronor att stå till
förfogande under nästa budgetår. Medlen kommer av
regeringen att fördelas på länen inom ramen för de
riktlinjer som angivits i budgetpropositionen.
När regeringen skall fördela dessa medel bör det särskilt
noteras att Älvsborgs län under flera år i jämförelse med
andra län varit eftersatt när det gäller förbättringar och
underhåll av det allmänna vägnätet. Inom länet finns cirka
515 mil allmän väg. Andelen grusväg är jämförelsevis
mycket hög. 138 mil av det allmänna vägnätet i länet utgörs
av grusvägar.
En av de delar av länet som är särskilt illa utsatt i
väghänseende är Dalsland. Den ovanligt hårda vintern har
dessutom orsakat särskilt stora skador i år. Dels har
tjälskadorna varit värre än tidigare, dessutom har en större
del av anslaget förbrukats i samband med
vinterväghållningen. Som en följd av tjälskadorna har
periodvis upp till 50 procent av det allmänna vägnätet i
Dalsland varit avstängt för tung trafik.
Dessa förhållanden drabbar många företag.
Driftsstörningar förekommer och transportkostnaderna
ökar. Den låga standarden påverkar många företags
förmåga och vilja att utvecklas.
Det faktum att arbetsmarknadssituationen i Dalsland
dessutom är synnerligen besvärlig bör särskilt beaktas när
regeringen skall fördela medlen länsvis. Älvsborgs län och
i hög grad dess Dalslandsdel har en situation som motiverar
att en särskilt stor del av det samlade anslaget på 2,8
miljarder kronor fördelas till insatser i länet.
Älvsborgs län tillhör som ovan nämnts de län i landet
som har det sämsta landsbygdsvägnätet. Bristerna är
särskilt påtagliga i Dalsland. Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner har desstuom en
särskilt hög andel grusvägar.
Ett av landets stora skogsföretag har analyserat
framkomligheten för skogstransporter på vägnätet i delar av
Västsverige. När det gäller tjällossningshinder ligger
Dalsland särklassigt högst.
Ett exempel på situationen är väg 166 mellan Bäckefors
och Ed. Den behöver omgående rustas upp för 10 miljoner
kronor. Vägen är en mycket viktig förbindelseled, men vissa
tider nära nog ofarbar.
I Dalslands samtliga fem kommuner finns många
exempel på vägar som är i akut behov av förbättringar och
upprustning. Med tanke på arbetsmarknadssituationen --
exempelvis är andelen personer i åldern 16 -- 64 år utanför
den ordinarie arbetsmarknaden för närvarande 16 procent
i Dals Eds kommun -- bör särskild prioritet ges till
Älvsborgs län och i första hand Dalsland när de 2,8
miljarder kronor som för nästa budgetår avsatts till anslaget
Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt skall
fördelas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fördelning till Dalslandsandelen
av Älvsborgs län av medel för sysselsättning och tillväxt.

Stockholm den 10 maj 1994

Stig Bertilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)