med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi45 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

av Birgitta Johansson m.fl. (s)
1. Aktiv näringspolitik
Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen föreslagit
åtgärder som skall ingå i en ny näringspolitik. I motionen
Aktiv näringspolitik (1993/94:N305) föreslogs ett
heltäckande program. Vi återupprepar nu dessa förslag,
med avdrag för de medel som riksdagen under våren
beviljat. För ytterligare beskrivning av ändamål hänvisas till
nämnda motion:Stärk utvecklingsfonderna och anslå
ytterligare 300 miljoner 
kronor till den centrala lånefonden.
Underlätta produktförnyelse genom att anslå 50 miljoner 
kronor för innovations- och
uppfinnarverksamhet. Medlen skall fördelas av
NUTEK.Vidta strukturinsater inom bl.a.
livsmedelsindustri och skogsnäring, stödja kvinnligt
företagande m.m. För detta bör anslås 335 miljoner 
kronor.Småföretagens exportverksamhet
måste stödjas. För detta bör anslås 42 miljoner 
kronor.Staten skall verka för att det statliga
aktiekapitalet i förvaltningsbolagen Atle och Bure säljs ut.
Om de stiftelser och bolag som innehar statens aktier också
säljer dessa bör det inbringa ca 1,5 miljoner 
kronor.
2. Utförsäljning av Pharmacia
Regeringen har under den gångna mandatperioden
genomdrivit ett stort antal ideologiska privatiseringar.
Listan kan göras lång. Skattebetalarna har fått betala dyrt
genom att statens samlade förmögenhet minskat avsevärt.
Bara utförsäljningarna av Celsius, SSAB och ASSI-Domän
har lett till förmögenhetsförluster på ca 3,8 miljarder 
kronor. Näringsminister Per Westerberg vill nu
foga Pharamcia till listan över företag som realiseras.
Vi motsätter oss detta och begär att riksdagen sätter
stopp för denna affär. Skälen är följande:
A. Marknadskursen på Pharmacia-aktien har pressats
ned kraftigt den senaste tiden. Fallet under det senaste
halvåret uppgår till 15--20 %. 
Ett av skälen till nedgången är att marknaden väl
känner näringsministerns iver att sälja ut statens andel och
att detta kommer att göras till i det närmaste vilket pris som
helst. Följaktligen pressas kurserna ned.
Enligt vår bestämda uppfattning är det fel att sälja så
stora poster det här rör sig om när kursen har fallit. En
utförsäljning nu innebär en stor förmögenhetsförlust för
staten.
B. Den finansiella krisen har inneburit att många företag
har sett sina finanser urholkade till följd av fallande
tillgångsvärden och svag lönsamhet. Behovet av nytt
riskkapital i näringslivet är därför stort. Bankernas
återhållsamhet med nya krediter förstärker ytterligare
angelägenheten i att företagens riskkapitalförsörjning kan
underlättas. Annars äventyras den ökning av
investeringarna som är en nödvändig förutsättning för att
Sverige skall kunna ta sig ur den ekonomiska krisen.
Svenska företag står i kö för att via börsen frigöra kapital
för investeringar och nya jobb. Efterfrågan på kapital är
således mycket stor just nu. Bara under årets första
månader har aviserats nyemissioner av samma omfattning
som under hela 1980-talet.
Det är i det läget fel av staten att tränga sig före i kön.
Enligt vår mening går det inte att frigöra kapital i Sverige
av den omfattning som behövs. Särskilt allvarligt är det att
regeringen nu planerar att sälja ut statens andel av aktierna
i AB Pharmacia trots att en så gott som enig finansmarknad
ifrågasatt det lämpliga i detta. En så stor försäljning som det
här är fråga om, 10--15 miljarder 
kronor, en av de största någonsin på den
svenska aktiemarknaden, skulle allvarligt skada
näringslivets möjligheter att skaffa kapital till investeringar
och nya jobb.
De skäl vi här har anfört motiverar att riksdagen
återkallar bemyndigandet att sälja statens aktier i AB
Pharmacia. Vi kräver att riksdagen behandlar denna fråga
med förtur så att näringsministern inte hinner genomföra
utförsäljningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att anvisa ytterligare 300
miljoner kronor till utvecklingsbolagets lånekapital,
2. att riksdagen för budgetåret 1994/95 beslutar anvisa
ytterligare 50
miljoner kronor för stöd till uppfinnarverksamhet,
3. att riksdagen beslutar att för budgetåret 1994/95 anvisa
335
miljoner kronor för insatser i vissa branscher i enlighet
med vad som anförts i motionen Aktiv näringspolitik,
4. att riksdagen beslutar att anvisa 42
miljoner kronor för åtgärder för småföretagens
exportverksamhet,
5. att riksdagen hos regeringen begär att statens
aktieinnehav i förvaltningsbolagen Atle och Bure säljs,
6. att riksdagen beslutar återkalla det bemyndigande som
hösten 1991 gavs regeringen att sälja ut AB Pharmacia.

Stockholm den 10 maj 1994

Birgitta Johansson (s)

Hans Gustafsson (s)

Axel Andersson (s)

Bo Finnkvist (s)

Reynoldh Furustrand (s)

Leif Marklund (s)

Mats Lindberg (s)

Bo Bernhardsson (s)

Sylvia Lindgren (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (12)