med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi46 av Lennart Fridén m.fl. (m, c, fp, kds)

av Lennart Fridén m.fl. (m, c, fp, kds)
Medicinsk forskning och utbildning är avgörande för
sjukvårdens kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Göteborgs
framskjutna ställning inom sjukvård och medicinsk
forskning är en bra bas för en fortsatt utveckling inom detta
område i Göteborg och Västsverige. En absolut
förutsättning för en fortsatt konkurrenskraftig medicinsk
fakultet i Göteborg är dock att basresurserna på
grundutbildningssidan inte ytterligare reduceras.
Läkarutbildningen i Västsverige är liten i ett nationellt
perspektiv. Göteborg har efter den senaste neddragningen
105 läkarutbildningsplatser, vilket motsvarar 63
utbildningsplatser per miljon invånare i den västsvenska
regionen. I jämförelse har Lund 102 platser per miljon
invånare, Stockholm/Uppsala 100 platser, Umeå 135 och
Linköping 81 platser. Vi föreslår att utbildningsuppdraget
för läkarlinjen i Göteborg fastställs till 135
utbildningsplatser per år. Därigenom skulle Göteborg
komma till Linköpings nivå när det gäller
läkarutbildningsplatser.
Ytterst är det fråga om Göteborg och den västsvenska
regionen som kunskapscentrum men också om den
betydelsefulla biomedicinska industrins
utvecklingsmöjligheter. Den mångåriga satsningen på
medicinsk forskning vid Göteborgs universitet och
Göteborgssjukhusen har lett till ett utvecklat samarbete
med läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin har varit
särskilt framgångsrik i Västsverige, och inom områdena
medicinsk teknik och läkemedel sysselsätts ca 10 000
anställda.
Vi inser regeringens skäl att totalt begränsa
utbildningsuppdragen vad avser läkarutbildningen. Dessa
skäl kan vara rimliga om utbildningen endast anpassas till
vårdens behov. Regeringens synsätt kan dock ifrågasättas
eftersom läkarutbildningen nu profileras på olika sätt och
därigenom förbereder för en bredare arbetsmarknad än
vården.
Sålunda har den medicinska fakulteten i Göteborg
utvecklat en utbildning med naturvetenskaplig profil.
Genom samarbete med pedagogisk expertis har fakulteten
introducerat nya inlärningsmetoder. Målsättningen är att
individen skall tillägna sig insikter om hur ny kunskap
genereras. Visionen bakom dessa förändringar är att
kunskapsutvecklingen inom det medicinska området är så
snabb att den enskilde individen måste förändra och
fördjupa sina kunskaper kontinuerligt under sin
yrkesutövning. En annan vision, denna bredare men även
fördjupande läkarutbildning, är att den kan utgöra en bättre
bas för forsknings- och utvecklingsarbete inom
biomedicinen och därmed utgöra en bättre bas för
exempelvis den biomedicinska industrin.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utbildningsuppdraget för
läkarlinjen vid Göteborgs universitet fastställs till 135
utbildningsplatser per år att omfördelas inom det totala
anslaget för läkarutbildning.

Stockholm den 10 maj 1994

Lennart Fridén (m)

Stig Grauers (m)

Inger René (m)

Erling Bager (fp)

Elving Andersson (c)

Åke Carnerö (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)