med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi49 av Marianne Carlström m.fl. (s)

av Marianne Carlström m.fl. (s)
Medicinsk utbildning och forskning är av naturliga skäl
avgörande för sjukvårdens kvalitet och
utvecklingsmöjligheter. Men lika betydelsefulla, särskilt i
ett längre perspektiv, är förutsättningarna för den
biomedicinska utvecklingen. Detta gäller både framtida
behandlingsmöjligheter och industriell utveckling.
Kvalificerade analyser hävdar att den industriekonomiska
potentialen inom biomedicin är minst lika stor som
elektronikindustrins. Göteborg och Västsverige har hittills
hävdat sig väl i alla dessa avseenden.
En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling är att
den medicinska fakulteten får tillräckliga resurser för
grundutbildningen. Detta är viktigt av flera skäl. Den
västsvenska regionen måste på samma villkor som andra
regioner kunna erbjuda sina ungdomar
utbildningsmöjligheter inom viktiga områden. Så är inte
fallet i dag, vilket framgår nedan. Grundutbildningen utgör
rekryteringsbas för forskarutbildningen. En låg och
dessutom sjunkande nivå innebär försämrade
förutsättningar att leva upp till regeringens ambitioner att
öka antalet disputerade forskare. Det innebär redan i dag
svårigheter att svara upp mot industrins önskemål om
kvalificerade medarbetare.
Tabell: Regional fördelning av läkarutbildningen i
Sverige.

Utbildnings-
platser/år,
förslag enl.
prop./nuvarande
antal
Invånarantal
Utbildnings-
platser/milj.
invånare
1993
Utbildnings-
platser/milj.
invånare
1994
Göteborg
105/125
1 672 m
74,8
62,8
Linköping
80/80
988 m
81,0
81,0
Lund
150/190
1 475 m
128,8
101,7
Stockholm/ Uppsala
330/390
3 317 m
117,6
99,5
Umeå
122/122
903 m
135,1
135,1
Ytterst är detta en fråga om den västsvenska regionens
utveckling inom kunskapsområdet, men som anförts ovan
också om den biomedicinska industrins
utvecklingsmöjligheter. Den mångåriga och framgångsrika
satsningen på medicinsk forskning vid Göteborgs
universitet har lett till ett väl utvecklat samarbete med
industrin. Totalt sysselsätts i Västsverige mer än 10 000
personer inom områdena medicinsk teknik och läkemedel.
Regeringen har anfört skäl för att reducera
utbildningsuppdragen inom läkarutbildningen. Det är
tveksamt om dessa har bärighet ens om man ser enbart till
sjukvårdens behov. Fortfarande är 12,5 % av
läkartjänsterna i Norrland obesatta. Långsiktiga
behovsprognoser pekar på en läkarbrist i början på 2000-
talet, främst till följd av hög pensionsavgång i slutet på detta
sekel. De läkarkandidater som påbörjar sin läkarutbildning
till hösten kommer att vara färdiga med sin
specialistutbildning år 2007. Lägger man dessutom till den
forskningstunga industrins behov av läkarutbildad personal
är volymen snarast för låg.
Den medicinska fakulteten i Göteborg har utvecklat en
utbildning med naturvetenskaplig profil. Genom samarbete
med pedagogisk forskning vid universitetet har nya
inlärningsmetoder införts. Målsättningen är att studenten
skall tillägna sig kunskaper på djupet. En direkt anknytning
till forskningen innebär att studenten också tillägnar sig
kunskap om hur ny kunskap genereras.
Visionen bakom dessa förändringar är att
kunskapsutvecklingen inom medicinen är så snabb att den
enskilde läkaren måste förändra och fördjupa sina
kunskaper kontinuerligt under yrkesutövningen. En annan
vision med den naturvetenskapligt inriktade
läkarutbildningen är att den kan utgöra en bättre bas för
forsknings- och utvecklingsarbete inom biomedicin och
därmed utgöra en starkare bas för den biomedicinska
industrins behov.
Det är också viktigt att framhålla den stora betydelse
som den medicinska fakulteten har i tvärvetenskapliga
projekt inom universitetet. Viktig forskning pågår i
tvärsnittet medicin--kemi och medicin--fysik. Även dessa
har industriella applikationsmöjligheter av stor potential.
Mot denna bakgrund anser vi att utbildningsuppdraget
inom läkarutbildningen i Göteborg skall ökas till 145
studenter per år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbildningsuppdraget inom
läkarutbildningen i Göteborg.

Stockholm den 10 maj 1994

Marianne Carlström (s)

Anders Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)

Doris Håvik (s)

Alf Eriksson (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Britt Bohlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)