med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

av Birgitta Dahl m.fl. (s)
Regeringen har i kompletteringspropositionen föreslagit
extra platser inom skolväsendet, folkbildningen och den
högre utbildningen.
Vi har i en särskild motion 1993/94:Sf512 utarbetat en
modell för ett nytt studiefinansieringssystem. Modellen ger
förutsättningar för ett sammanhållet system och minskar
den nuvarande splittringen i systemet. Fullt utbyggd
innebär den ett bra stöd för kunskaps- och
kompetensutveckling för både ungdomar och vuxna,
samtidigt som deras skuldsättning hålls nere.
Med anledning av de åtgärder regeringen föreslagit i den
nu aktuella propositionen har vi i en särskild motion
redovisat en betydligt offensivare satsning på kunskaps- och
kompetensutveckling. De konsekvenser våra förslag får på
studiestödsområdet finns redovisade i denna motion.
Sammantaget medför dessa åtgärder ökade kostnader för
studiehjälpen med sammanlagt 19 miljoner kronor.
Kostnaden för studiemedel ökar med 92 miljoner kronor.
För SVUX och SVUXA har ökningen beräknats uppgå till
576 miljoner kronor. Utgiften är finansierad fullt ut i vårt
ekonomiska alternativ.
Ett samordnat studiestöd
CSN har under en följd av år pekat på behovet av en
samordning av de olika studiestöden för vuxna. Dagens
uppdelning i SVUX, SVUXA och utbildningsbidrag med
lån (UBL) förorsakar mycket administrativt merarbete. De
studerande ansöker vanligen om alla tre
studiestödsformerna samtidigt och ofta även om
studiemedel. CSN måste då pröva alla ansökningarna och
sedan informera den sökande om vilken av
studiestödsformerna, som är den mest förmånliga. Det är
därför vanligt med en överströmning mellan de olika
stödformerna.
UBL har stora likheter med SVUXA. Ändå finns
påtagliga skillnader mellan de olika studiestödsformerna,
också mellan SVUX och SVUXA. Detta leder till problem i
informationen och för en studerande som står i valet mellan
olika former av studiestöd. Mycket talar således för en
samordning av regelsystemen.
Vi har i vår arbetsmarknadsmotion föreslagit att UBL
som studiestödsform skall avskaffas till förmån för ett
enhetligt utbildningsbidrag. För att ytterligare förbättra
samordningen förordar vi, att SVUX och SVUXA slås
samman till en studiestödsform, förslagsvis benämnd
SVUX. Det nya stödet föreslås utges enligt de regler, som
nu gäller för SVUX. Någon ny lagstiftning behövs därför
inte för det sammanslagna studiestödet. Vi beräknar att
sammanslagningen kan genomföras inom ramen för
nuvarande ekonomiska resurser.
Räntor på studielån
Regeringen föreslår i propositionen, att ränta på
studielån inte skall tas ut under tid, då låntagaren fullgör
värnplikt eller vapenfri tjänst.
Vi socialdemokrater anser, att det finns skäl att överväga
räntesubventionering av studielån i olika sammanhang, där
den enskilde får minskade inkomster till följd av
omständigheter, som han inte rår över. Enligt vår
uppfattning bör emellertid inte en av dessa situationer,
värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst, behandlas
isolerat. Frågan bör i stället behandlas i ett större
sammanhang. Vi föreslår därför avslag på regeringens
proposition i denna del.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett samordnat studiestöd för
vuxna,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring i studiestödslagen (1973:349).

Stockholm den 10 maj 1994

Birgitta Dahl (s)

Börje Nilsson (s)

Lena Öhrsvik (s)

Nils-Olof Gustafsson (s)

Margareta Israelsson (s)

Maud Björnemalm (s)

Bengt Lindqvist (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (4)