med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi56 av Hans Stenberg m.fl. (s)

av Hans Stenberg m.fl. (s)
Västernorrlands län har landets sämsta vägar. Detta
beror delvis på svårarbetat markunderlag, men framför allt
på bristande rättvisa i anslagsfördelningen.
Den usla vägstandarden medför betydande olägenheter
för länets invånare i form av förlängda restider och
fördyrade reskostnader. Den allvarligaste konsekvensen av
den usla vägstandarden är emellertid att skogsindustrins
utveckling bromsas av de långvariga vägavstängningarna
varje år.
Med tanke på skogsindustrins stora betydelse för både
länet och landet är det helt oacceptabelt att hela 40 procent
av vägnätet måste stängas en viss del av året. Denna brist
måste omedelbart åtgärdas. Det bör ingå i Vägverkets
prioriteringar att beakta skogsindustrins behov av ett
fungerande länsvägnät. Utvecklingen inom massaindustrin
ställer krav på korta liggtider för massaveden. För att
skogsindustrin skall kunna konkurrera framåt måste det
finnas ett väl fungerande vägnät året om.
För Västernorrland är behoven av väginvesteringar
större än i andra delar av landet, detta trots att
standardkraven för Västernorrland är lägre än
riksgenomsnittet. För Vägverkets mittregion är det
eftersatta investeringsbehovet av verket uppskattat till hela
1,3 miljarder kronor. Det behövs således stora investeringar
i vår region för att komma i nivå med andra delar av landet
och därmed kunna uppfylla kravet på rättvisa i vägstandard.
Det är en nationell fråga för regering och riksdag att
följa upp hörnpelaren i regionalpolitiken, nämligen
likvärdig basal samhällsservice mellan olika delar av landet.
Eftersläpningen i väginvesteringar är så stor för
Västernorrland att frågan måste hanteras nationellt. Det är
emot intentionerna i fastlagda regionalpolitiska mål att ha
en så besvärande understandard för länet och mittregionen.
Vägverket säger också i sin anslagsframställning för
budgetåren 1994/95--1996/97 att större anslag behövs till
drift och underhåll.
Sammanfattningsvis vill vi framhålla att den stora
eftersläpningen i väginvesteringar för bärighet måste
åtgärdas för Västernorrland. Därför bör en betydande del
av anslaget Underhållsåtgärder för sysselsättning och
tillväxt tillfalla vägnätet i Västernorrland.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av särskilda satsningar
på de vägar som skogsindustrin är beroende av för sin
virkesförsörjning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en betydande del av anslaget
Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt bör
tillfalla vägnätet i Västernorrland.

Stockholm den 10 maj 1994

Hans Stenberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Elvy Söderström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (4)