med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi57 av Lisbet Calner och Sverre Palm (s)

av Lisbet Calner och Sverre Palm (s)
Fyrstad finns inte på kartan, men det finns i
verkligheten. Regionkommittéen för Fyrstad är ett
samarbetsorgan för kommunerna Lysekil, Trollhättan,
Uddevalla och Vänersborg. Målsättningen med samarbetet
mellan kommunerna är att utveckla infrastrukturen och
vidta åtgärder som syftar till att Fyrstad ska kunna fungera
som en sammanhållen stad för boende, arbete,
sysselsättning och service. Därmed skapas goda
förutsättningar för investeringar i regionen och bättre
förutsättningar för en långsiktig ekonomisk tillväxt och
utveckling.
Kommunikationer och utbildning vet vi av erfarenhet är
viktiga förutsättningar för en regions attraktionskraft.
Strukturella förändringar i regionens näringsliv har lett till
en mycket hög arbetslöshet.
Vi anser att det behövs extra insatser för att hantera
arbetsmarknadssituationen och för att ge regionens
näringsliv nya och bättre förutsättningar för en positiv
utveckling.
Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen att
till anslaget för Underhållsåtgärder för sysselsättning och
tillväxt anvisa 1 600 miljoner kronor utöver vad som
anvisats i budgetpropositionen för budgetåret 1994/95. Om
regeringen verkligen vill minska arbetslösheten och öka
tillväxten är insatser som utvecklar kommunikationer
mycket effektiva. Men det angivna beloppet räcker inte för
att tillgodose de stora behoven av att bygga nya vägar och
att underhålla de gamla.
I Fyrstadsregionen finns det färdiga planer för att
omgående påbörja arbetet med en rad projekt på E 6,
vägarna 44 och 45. Ett särskilt angeläget projekt är väg 161
Uddevalla--Lysekil. Socialdemokraterna föreslår i sin
gruppmotion ytterligare medel utöver regeringens förslag
till statliga järnvägar och till vägnätet. Erforderliga medel
för t.ex. väg 161 torde rymmas inom de av
Socialdemokraterna angivna beloppen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om erforderliga medel till vägprojekt
i Fyrstadsregionen.

Stockholm den 10 maj 1994

Lisbet Calner (s)

Sverre Palm (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)