med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

av Åke Gustavsson m.fl. (s)
Kulturpolitik
Förslag i propositionen
Under våren har kulturministern på olika sätt lyft fram
behovet av medel till kulturmiljövården.
Utöver anslag i senaste ROT-programmet har förslag
väckts om att del av löntagarfondsmedlen skall användas till
en kulturfond för bl.a. kulturmiljövård. I
kompletteringspropositionen föreslås ytterligare 300
miljoner kronor. Detta är i och för sig utmärkt. Vi har i de
socialdemokratiska kulturmotionerna under hela
mandatperioden yrkat på högre anslag till detta område.
Men samtidigt är det förvånande att kulturministern så
ensidigt inriktar sig på kulturmiljövården. Någon del av
dessa medel borde ha kunnat avsättas för annan
kulturverksamhet särskilt med tanke på den höga
arbetslösheten för de kulturellt yrkesverksamma.
Kulturmotionen
I kulturmotionen i januari presenterade
Socialdemokraterna ett heltäckande förslag på
kulturområdet med satsningar på:  Barn och ungdom
Bekämpa främlingsfientligheten  Utan konstnärer, ingen
konst  Vidga deltagandet, skapa jämlikhet  Kultur i
hela landet
Barn och ungdom
Barn och ungdom måste få möjlighet att i sin vardag
delta i kulturaktiviteter och möta konstnärliga yrkesutövare
såsom bildkonstnärer, författare, skådespelare, musiker,
dansare, konsthantverkare och andra konstnärer.
Bekämpa främlingsfientlighet
Genom att kulturlivet bidrar till att utveckla människor
och öka deras kreativitet skapas också goda möjligheter till
ökad förståelse mellan människor, i ett samhälle som blir
alltmer mångkulturellt.
Utan konstnärer, ingen konst
För att förbättra utövande konstnärers arbetsvillkor
anser Socialdemokraterna bl.a. att Kulturutredningen skall
behandla frågan om egenavgiftsfond. Vi har också
föreslagit en ökning av bidragen samt
utställningsersättningen.
Vidga deltagandet, öka jämlikheten
Deltagandet i kulturlivet är fortfarande starkt
klassbundet och uppvisar dessutom stora geografiska
skillnader. I motionen föreslog vi bl.a. satsningar på kultur
i arbetslivet, för handikappade och inom vården.
Kultur i hela landet
Socialdemokraterna vill slå vakt om och utveckla en
sammanhållen kulturpolitik för alla, i alla delar av landet.
Kulturen skall ha en särställning -- ''det kulturella
undantaget''.
Riksdagen har bifallit förslag om cirka 17 miljoner
kronor. Dessa beslut har inneburit:
-- regeringens förslag om nedskärningar av Riksteaterns
verksamhet har stoppats,
-- Svenska rikskonserter har fått större möjligheter att
arbeta med verksamhet riktad mot barn och ungdom,
-- höjning av anslaget till Folkoperan,
-- en omfattande satsning på museerna genom höjda
anslag till bl.a. Folkens museum--Etnografiska, Julita
museum, Arbetets museum, Rooseum, Bildmuseet i Umeå
och Judiska museet i Stockholm.
Samtidigt som vi anser att det är mycket positivt att
riksdagen har tagit dessa beslut beklagar vi att vi inte vunnit
gehör för fler av de socialdemokratiska förslagen.
En del av de socialdemokratiska förslagen i
kulturmotionen är, utöver att de är kulturpolitiskt
motiverade, sysselsättningspolitiskt av stor betydelse för
kulturellt yrkesverksamma och för anställda bl.a. på
museer. Vi återkommer därför inför nästa budgetår med
dessa förslag. Medlen är fördelade på många olika områden
och ger därför sysselsättningsmöjligheter för flera olika
grupper.
Förslag i denna motion 100 
milj.kr. till folkbildningen
10 milj.kr. till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden
75 milj.kr. till icke-statliga kulturlokaler
50 milj.kr. till allmänna samlingslokaler
5 milj.kr. till institutioner med stor andel
lönebidragsanställda
11 milj.kr. till föremålsvården på museerna
49 milj.kr. till kulturanslag
Kulturanslagen fördelade på:
7.5 milj.kr. Kultur/medier i skolan
3
7.5 milj.kr. Kultur/medier i barn- och skolbarnsomsorg
samt på fritidsgårdar
3
7.5 milj.kr. Kultur/medieprojekt för barn och ungdom
2
7.5 milj.kr. Länskonstnärer
4.5 milj.kr. Fria grupper
7
7.5 milj.kr. Samlingslokalägande organisationers
kulturverksamhet
4
7.5 milj.kr. Kultur i arbetslivet inför offensivåret 1995
2
7.5 milj.kr. Kultur för handikappade
2
7.5 milj.kr. Kultur i vården
4
7.5 milj.kr. Statens konstråd för inköp av konst
2
7.5 milj.kr. Projektet ''Konst där vi bor''
1
7.5 milj.kr. Centrumbildningar
3
7.5 milj.kr. Kulturprojekt mot främlingsfientlighet och
rasism, kulturrådet
3
7.5 milj.kr. Kulturprojekt mot främlingsfientlighet och
rasism, folkbildningen
Folkbildning
Trots principen om en treårig budgetram föreslog
utbildningsministern i budgetpropositionen nedskärning av
anslaget till folkbildning med 100 miljoner kronor. Under
de senaste åren har statsbidraget till folkbildningen
reducerats med närmare en halv miljard kronor.
Antalet utbildningsplatser har därmed minskat
drastiskt. Nedskärningen drabbar också cirkelledare, lärare
och kulturarbetare.
I kompletteringsprositionen kommer det aviserade
förslaget om medel till studier för arbetslösa och fler platser
inom folkhögskolan. Däremot inget förslag om höjning av
det ordinarie anslaget till folkbildningen.
Vi föreslår därför återigen en höjning av anslaget B 1
Folkbildning med 100 miljoner kronor.
Kulturanslag
En framgångsrik kulturpolitik är omöjlig utan fullödiga
konstnärliga insatser. Att garantera de yrkesverksamma
inom kulturområdet goda arbetsbetingelser och
inkomstmöjligheter är därför en central uppgift.
I dag har många en mycket svår situation. Det är svårt
att få arbete inom det egna yrket och det är svårt att få andra
arbeten för att klara uppehället.
För att minska arbetslösheten bland kulturellt
yrkesverksamma återkommer vi med förslag om höjning av
anslagen till kulturområdet med 49 miljoner kronor. Detta
ger cirka 330 helårsarbeten eller minst 1 000 arbetstillfällen.
Utöver att många nu arbetslösa får möjlighet till en
inkomst betyder höjningarna av anslaget t.ex. att barn och
ungdomar får möta kulturen i skolor, på daghem och
fritidsgårdar och att Statens konstråd får större möjligheter
att köpa konst.
Vi föreslår också att bidragsramen för konstnärlig
utsmyckning i bostadsområden ökas med 10 miljoner
kronor. Ett sådant beslut i riksdagen, liksom beslut om
medel till projektet ''Konst där vi bor'', skulle väsentligt öka
arbetsmöjligheterna för konstnärer.
Föremålsvård på museer
I kulturmotionen i januari föreslog vi ett anslag för att de
mest angelägna behoven av föremålsvård på museer skulle
kunna tillgodoses. Riksdagen har sagt nej till detta förslag.
I Musieutredningens betänkande är man helt enig i sitt
förslag om en nationell räddningsaktion för kulturarvet på
Sveriges museer. Under mottot ''Råttor och mal skall inte
bestämma vad vi minns'' föreslås ett femårigt program för
att rädda de mängder av ovärderliga föremål, som i dag
ligger i källare och magasin och som hotas av skadedjur och
kemiska nedbrytningsprocesser.
Det känns angeläget att återkomma med vårt förslag. Vi
vill satsa 11 miljoner kronor för att arbetet snabbt skall
kunna komma igång.
Lönebidragen
Övergången till flexibla lönebidrag har slagit hårt mot
flera av de institutioner som i fjolårets budgetproposition
inte erhöll kompensation för bortfallet. Flera institutioner
har i sina anslagsäskanden påpekat svårigheterna med att
inte tillhöra dem som fått den särskilda kompensationen. Vi
föreslår att Kulturrådet får 5 miljoner kronor till sitt
förfogande för att kunna stödja de hårdast drabbade
institutionerna.
Kulturlokaler
En väl fungerande kulturell infrastruktur spelar samma
stora roll som barnomsorg, skola och högre utbildning för
att åstadkomma en balanserad utveckling av en kommun
eller region.
Av stor betydelse för möjligheterna att satsa på en
utbyggnad av denna infrastruktur är anslagen till icke-
statliga kulturlokaler och allmänna samlingslokaler.
Stödet till icke-statliga kulturlokaler används till ny- och
ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler som
tillhör någon annan än staten. För allmänna samlingslokaler
är kötiden för närvarande cirka sju år, och det finns ett stort
behov av handikappanpassning och löpande underhåll.
I ROT-beslutet anslogs extra medel för dessa ändamål
under nuvarande budgetår.
I vår kulturmotion har vi föreslagit en höjning av
bidragsramen för icke-statliga kulturlokaler med 75
miljoner kronor och för allmänna samlingslokaler med 50
miljoner kronor för kommande budgetår.
Dessa förslag har riksdagen avslagit. Då anslagen är av
stor betydelse för sysselsättningen återkommer vi med
förslagen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, ny anslagspost
Kultur/medier i skolan, för budgetåret 1994/95 under elfte
huvudtiteln anvisa 7 500 000 kr,
2. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, ny anslagspost
Kultur/medier i barn- och skolbarnomsorg och på
fritidsgårdar, för budgetåret 1994/95 under elfte huvudtiteln
anvisa 3 000 000 kr,
3. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, ny anslagspost
Kultur/medieprojekt för barn och ungdom, för budgetåret
1994/95 under elfte huvudtiteln anvisa 3 000 000 kr,
4. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, ny anslagspost
Länskonstnärer, för budgetåret 1994/95 under elfte
huvudtiteln anvisa 2 000 000 kr,
5. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, anslagsposten
Samlingslokalägande organisationers kulturverksamhet,
för budgetåret 1994/95 under elfte huvudtiteln anvisa 7 000
000 kr utöver regeringens förslag.
6. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, anslagsposten
Kultur i arbetslivet, för budgetåret 1994/95 under elfte
huvudtiteln anvisa 4 000 000 kr utöver regeringens förslag,
7. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, ny anslagspost
Kultur i vården, för budgetåret 1994/95 under elfte
huvudtiteln anvisa 2 000 000 kr,
8. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, ny anslagspost
Kultur för handikappade, för budgetåret 1994/95 under
elfte huvudtiteln anvisa 2 000 000 kr,
9. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, anslagsposten
Centrumbildningar, för budgetåret 1994/95 under elfte
huvudtiteln anvisa 1 000 000 kr utöver regeringens förslag,
10. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet, till Statens kulturråds disposition
för institutioner med stor andel lönebidragsanställda, för
budgetåret 1994/95 under elfte huvudtiteln anvisa 5 000 000
kr,
11. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet, ny anslagspost Kulturprojekt mot
främlingsfientlighet och rasism, för budgetåret 1994/95
under elfte huvudtiteln anvisa 3 000 000 kr,
12. att riksdagen beslutar att till B 2 Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, till Statens
kulturråds disposition för föremålsvård m.m. museer, för
budgetåret 1994/95 under elfte huvudtiteln anvisa 11 000
000 kr,
13. att riksdagen beslutar att till B 1 Bidrag till
folkbildningen för budgetåret 1994/95 under åttonde
huvudtiteln anvisa 100 000 000 kr utöver regeringens
förslag,
14. att riksdagen beslutar att till B 15 Bidrag till fria
teater-, dans- och musikgrupper för budgetåret 1994/95
under elfte huvudtiteln anvisa 4 500 000 kr utöver
regeringens förslag,
15. att riksdagen beslutar att till B 1 Bidrag till
folkbildningen, för särskilda insatser för att motverka
rasism och främlingsfientlighet, för budgetåret 1994/95
under åttonde huvudtiteln anvisa 3 000 000 kr utöver
regeringens förslag,
16. att riksdagen beslutar att till B 18 Statens konstråd för
Konst där vi bor, för budgetåret 1994/95 anvisa 2 000 000 kr
utöver regeringens förslag,
17. att riksdagen beslutar att till B 19 Förvärv av konst
till statens byggnader m.m. för budgetåret 1994/95 anvisa 4
000 000 kr utöver regeringens förslag,
18 att riksdagen beslutar att bidragsramen för B 20
Bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för
budgetåret 1994/95 ökas med 10 000 000 kr,
19. att riksdagen beslutar att bidragsramen för B 4 Stöd
till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1994/95 ökas
med 75 000 000 kr utöver regeringens förslag,
20. att riksdagen beslutar att bidragsramen för E 3 Bidrag
till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1994/95
ökas med 50 000 000 kr utöver regeringens förslag.

Stockholm den 10 maj 1994

Åke Gustavsson (s)

Maja Bäckström (s)

Berit Oscarsson (s)

Anders Nilsson (s)

Leo Persson (s)

Ingegerd Sahlström (s)

Björn Kaaling (s)

Monica Widnemark (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (40)