med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi60 av Kjell Ericsson (c)

av Kjell Ericsson (c)
Den nya länsflygplats som måste byggas i Värmland
beräknas kosta 355 miljoner kronor.
Det fattas nu 45 miljoner kronor för att bygget skall
komma till stånd. I regeringskansliet är man helt införstådd
med att dessa 45 miljoner kronor av riksdagen kan anvisas
(Kommunikationsdepartementet, prop 1993/94:150 bilaga
6). Det är angeläget att föreslagna 45 miljoner kronor
anvisas ur reservationsanslaget före den fördelning som
planeras ske till länen.
Flyttning av statlig flygplats
Angelägenheten av ett flygplatsbygge i Värmland
framgår tydligt av tidigare riksdagsmotioner från
undertecknade samt från socialdemokrater. I praktiken är
det fråga om att flytta den nuvarande länsflygplatsen i
Karlstad till ett område utanför staden.
Detta är nödvändigt av miljöskäl. Den nuvarande
flygplatsen kan helt enkelt inte få fortsatta tillstånd till ens
den trafik som redan i dag sker i begränsad omfattning.
Koncessionsnämnden för miljöskydd uttalade i samband
med en miljöprövning av flygplatsen år 1988 bl.a: ''Det (är)
mycket angeläget att Karlstad flygplats snarast upphör att
användas för linjetrafik.'' Det grundläggande
koncessionsbeslutet för flygplatsen härrör sig från år 1983.
Där regleras bl.a. att jetplan eller flygplan med en flygvikt
överstigande 5 700 kg endast får starta eller landa mellan kl
07.00 och 22.00.
Den nuvarande flygplatsens miljöolägenheter och
restriktionerna för flygtrafiken föranledde länsstyrelsen,
landstinget och Karlstads kommun att år 1986 påbörja
arbetet för planeringen av en ny länsflygplats i Värmland.
Länsstyrelsen godkände år 1988 Flygplatskommitténs
förslag att förlägga en länsflygplats vid Mellerudstorp, ca 15
km nordväst om Karlstad.
I december 1990 inlämnades till Koncessionsnämnden
för miljöskydd ansökan att få anlägga en ny trafikplats i
Värmlands län vid Mellerudstorp. Enligt ansökan skall
flygplatsen med en rullbana på 2 500 m, dimensioneras för
flygplanstyperna MD-80 och Boeing 737. Det maximala
antalet turer skall uppgå till 16 per dag och antalet
flygrörelser till max 37 000 per år. Antalet passagerare efter
år 2000 beräknas till 400 000--500 000 per år. Kostnaden för
flygplatsen beräknas till 355 miljoner kronor exklusive
anslutningsvägar och utlagda projekteringskostnader.
Den 7 oktober 1993 beslutade regeringen att lämna
tillstånd att i huvudsak i överensstämmelse med ansökan
anlägga en trafikflygplats vid Mellerudstorp.
Ej utan ytterligare medel
Genom Luftfartsverkets del av överenskommelsen har
staten tagit ett normalt affärsmässigt ansvar som motsvarar
engagemanget i den nuvarande flygplatsen. Mot bakgrund
av marknadssituationen inom luftfarten m.m. konstaterar vi
emellertid att den nya flygplatsen för närvarande inte kan
komma till stånd utan ytterligare statliga medel. Den stora
betydelse som en ny länsflygplats har för Värmland som en
livskraftig region i framtiden, miljöproblemen på
nuvarande flygplats samt det svåra sysselsättningsläget
inom byggnadssektorn i Värmland bör därvid beaktas
särskilt.
Starkt engagemang
De stora åtaganden som gjorts inom länet för att snabbt
lösa flygplatsfrågan visar på ett starkt engagemang för
Värmlands framtida trafikförsörjning och
utvecklingsmöjligheter. Detta engagemang bör enligt vår
uppfattning mötas av motsvarande intresse på central nivå.
Staten bör således bidra med nödvändiga medel. Ett
positivt beslut i frågan innebär att den nya flygplatsen kan
börja byggas under innevarande år och stå färdig sommaren
1996. Därmed skulle byggandet kunna ske under en period
av mycket hög arbetslöshet inom bygg- och
anläggningssektorn.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar anslå 45 miljoner kronor (prop.
1993/94:150, bilaga 6) att tillställas Luftfartsverket för
byggande av ny länsflygplats i Värmland.

Stockholm den 10 maj 1994

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)