med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s)

av Margareta Winberg m.fl. (s)
I den reviderade finansplanen (prop. 1993/94:150) med
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret
1994/95 finns bara två budgetposter inom jordbrukets
område -- en om åtgärder i fjällnära skogar och en som
handlar om distriktsveterinärorganisationen. Inte heller i
budgetpropositionen i januari behandlades hela
omfattningen av regeringens jordbrukspolitik. Istället har
regeringen valt att i mellantiden lägga fram ett antal
särpropositioner som behandlar fiske, trädgårdsnäring,
Norrlandsstödet m.m. Konsekvenserna på sikt för statens
ekonomi på jordbruksområdet blir därför svåröverskådliga.
Det hela förbättras inte av att regeringen använder
regleringsmedel vilket får till effekt att vissa ökade utgifter
på jordbruksområdet inte blir synliga.
Socialdemokratisk jordbrukspolitik
Utgångspunkten för vårt alternativ är nu liksom tidigare
att komma bort från överproduktion och skapa ett jordbruk
som tar mer hänsyn till ekologi och djuretik och som ger
livsmedel med bra kvalitet. Svenskt jordbruk ligger redan
nu i täten jämfört med många länder i Europa. Vi bör
fortsätta att sträva mot ett än mer miljöanpassat jordbruk.
Med vår socialdemokratiska jordbrukspolitik vill vi:
ge inkomststöd istället för arealbidrag ge fortsatt stöd till
Norrlands- och skärgårdsjordbruket stimulera
ekologiska brukningsmetoder minska
kemikalieanvändningen optimera gödselanvändningen
för att minska läckaget av näring från åkrarna fortsätta
satsningarna för att behålla den biologiska mångfalden
satsa på bra livsmedelskvalitet ta stor hänsyn till
djurskyddsaspekter.
Vi har i tidigare motioner redovisat vår syn på hur vi vill
förändra jordbruket. Här ger vi därför endast en kort
sammanfattning av de viktigaste kraven.
Våra förslag
Det är nödvändigt att bringa balans i produktionen inom
jordbrukssektorn och få ned kostnaderna för exporten.
Därför behöver stödet till jordbruket förändras. Vi vill
minska bidraget till spannmålsexport liksom arealbidraget,
vilket sammanlagt innebär en besparing på 1,5 miljarder
kronor. Istället anser vi att lantbrukarna skall få fortsatt
inkomststöd, vilket i vårt alternativ uppgår till 607 miljoner
kronor.
Den ekologiska odlingen bör också gynnas för att bli
konkurrenskraftig och därmed öka den ekologiskt odlade
arealen. Sedan budgetpropositionen i januari har
regeringen föreslagit ytterligare 10 miljoner kronor för stöd
till ekologiska odlare. Riksdagen tillmötesgick detta krav
och därför har vi minskat det tidigare kravet på 40 miljoner
kronor utöver regeringens budget till 30 miljoner kronor.
För Socialdemokraterna är det angeläget att behålla
jordbruket i Norrland. Främst för sysselsättningens skull,
men också för att göra det möjligt med lokal produktion
samt för att hålla landskapet öppet och bevara de växter och
djur som är knutna till jordbrukslandskapet. Vi accepterar
inte att jordbruket i norra Sverige får försämrad lönsamhet
på grund av den jordbrukspolitiska reformen. I samband
med ökat stöd till spannmålsbönder har stödet till
djurhållningen minskat. Detta drabbar framför allt
Norrlandsjordbruket. Socialdemokraterna kräver därför
att stödet till jordbruket i Norrland utökas med 50 miljoner
kronor.
Vi står nu inför en situation med en ökad import av
billiga livsmedel. Särskilt gäller det om vi blir medlemmar i
EU. Det är då viktigt att konsumenterna blir mer medvetna
om vilka kvalitetskrav man bör ställa på livsmedel. För att
förbättra informationen om livsmedelskvalitet m.m.
föreslår vi att 5 miljoner kronor anslås för att användas av
olika konsumentorganisationer.
Trädgårdsnäringens konkurrenskraft måste stärkas.
Särskilt gäller det om vi går med i EU. Särskilt viktigt är
det med stöd till vidareförädling av trädgårdsprodukter. Vi
föreslår att riksdagen anslår 10 miljoner kronor för detta
ändamål.
Älgsjukan utgör ett allvarligt hot mot landets älgstam.
Ingen vet exakt orsaken. Naturvårdsverket anser att
forskningen måste tillföras flera miljoner kronor för att
utröna orsakerna. Vi föreslår därför att riksdagen anslår 2
miljoner kronor till forskning om älgsjukan.
Under den socialdemokratiska regeringsperioden
fattade riksdagen beslut om att man inte skall få hålla höns
i bur. När burarna försvinner har det dock uppenbarats en
del problem. Det är därför angeläget att stärka forskningen
om alternativ till burhållning. Vi föreslår att riksdagen
anslår 2 miljoner kronor till Lantbruksuniversitetet för att
påskynda sådan forskning.
Miljöaspekter på jordbrukspolitiken
Socialdemokraterna tog under den förra
mandatperioden krafttag för att minska både användningen
och läckaget av handelgödsel och bekämpningsmedel från
jordbruket. För att nå våra mål använde vi kraftfulla
ekonomiska styrmedel. I och med att prisregleringsavgiften
tagits bort och vissa miljöavgifter försvunnit finns inte
längre något ekonomiskt incitament att minska
miljöutsläppen från jordbruket. Vi föreslår därför att kväve
och fosfor i handelsgödsel beläggs med en skatt på vardera
2 kr/kg. Därtill är det angeläget att minska
kadmiumhalterna i handelsgödsel. För att den nuvarande
avgiften skall få styrande effekt måste den höjas till minst
30 kr/kg kadmium per ton fosfor. Sammantaget ger dessa
avgifter ca 450 miljoner kronor i intäkt till statskassan.
Vår målsättning är att bevara den biologiska mångfalden
både i skogs- och jordbrukslandskapet. Därför skapade vi
olika slags stöd för detta under den förra mandatperioden.
Den borgerliga riksdagsmajoriteten har behållit de flesta
stöd, men inte höjt dem i den uträckning vi avsåg. För att
inte ytterligare utarmning skall ske måste anslagen för
lanskapsvårdsstöd och inköp av skogsmark öka. Vi föreslår
att riksdagen beslutar anslå 50 miljoner kronor för
landskapsvårdsstöd samt 22 miljoner kronor för inköp av
mark för att säkra värdefulla skogar och myrar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om en besparing på 710 000 000 kr
inom jordbruksområdet i enlighet med vad som i motionen
anförs.

Stockholm den 10 maj 1994

Margareta Winberg (s)

Inga-Britt Johansson (s)

Åke Selberg (s)

Inge Carlsson (s)

Kaj Larsson (s)

Ulla Pettersson (s)

Sinikka Bohlin (s)

Sverre Palm (s)

Berndt Ekholm (s)

Björn Ericson (s)

Lena Klevenås (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)